Preview only show first 10 pages with watermark. For full document please download

725 S Ergo 725 T Ergo - Oleo-mac

   EMBED


Share

Transcript

ŽBU R LL D Å Ú H A IE DER T A I N K Ž U I CH POU ORABN O A G N NJE P N I D A U V N O ZA ND RŽA NÁV K Ä I D V N O K N Č S A JE I N RIRO OK FÖR E P RIŠT B SLO O D K N ZA HA A V S T S PUT 3) U m c HR 4 . (25 O 3) G m R c E 4 (25. 5S O 72 G R E T 5 2 7 Pubbl. 61100034B - Mar/2007 - Grafitalia R.E. - Printed in Italy SK ÚVOD Nezačínajte prácu, kým si pozorne neprečítate tento návod k použitiu, predídete tak nehodám a dozviete sa informácie, ako krovinorez správne používať. Nájdete tu vysvetlenie ako obsluhovať rôzne časti prístroja a inštrukcie na kontrolu a údržbu. Poznámka: Ilustrácie a špecifikácie uvedené v tomto návode nie sú prísne záväzné. Výrobca si vyhradzuje právo na vykonávanie zmien bez predchádzajúceho upozornenia. SLO UVOD Če želite pravilno uporabljati električno koso in preprečiti nesreče, ne začnite z delom preden skrbno ne preberete tega priročnika. V navodilih boste našli pojasnila o delovanju raznih delov stroja, kakor tudi napotki za nujne preglede in ustrezno vzdrževanje. Opomba: Ponazoritve in specifikacije v tem priročniku se lahko razlikujejo glede na zahteve posamezne države in so predmet sprememb brez predhodnega obvestila proizvajalca S INLEDNING Ta inte trimmern i bruk förrän du har läst igenom denna handbok ytterst noggrant. Det är en förutsättning för att kunna använda trimmern på korrekt sätt och förhindra olyckor. I denna handbok finns förklaringar till de olika komponenternas funktioner och de anvisningar som krävs för att kunna göra nödvändiga kontroller och underhåll. OBS! Beskrivningarna och illustrationerna som finns i denna handbok är inte strängt förpliktande, utan tillverkaren förbehåller sig rätten att göra ändringar på maskinen utan att från gång till gång anpassa innehållet i handboken. HR UVOD Ako želite pravilno koristiti ovaj rezač grmlja/trimer za travu i izbjeći moguće nesretne slučajeve, nemojte pristupati radu bez prethodnog pažljivog čitanja ovih uputstava. U ovim ćete uputstvima naći objašnjenja o radu različitih sastavnih dijelova i naputke o neophodnim provjerama i održavanju. NAPOMENA: opisi i slike sadržani u ovim uputstvima ne predstavljaju nikakvu obvezu za Proizvođača. Proizvođač pridržava pravo unošenja izmjena bez obveze ažuriranja ovih uputstava. 2 MODEL MODELL MODEL 25.4 cm3 AKUSTICKÁ HLADINA HLUKU NIVO TLAKA LJUDTRYCK AKUSTIČNI PRITISAK ZARUČENÁ HLADINA AKUSTICKÉHO HLUKU ZAGOTOVLJENI NIVO HRUPA GARANTERAD LJUDEFFEKTSNIVÅ GARANTIRANA RAZINA AKUSTIČNE SNAGE LpAav EN 11806 - ISO 7917 Lwa 2000/14/EC - EN ISO 3744 - ISO 10884 ÚROVEŇ VIBRÁCIÍ NIVO VIBRACIJ VIBRATIONSNIVÅ RAZINA VIBRIRANJA * ISO 22867 - m / s2 Loop handle Twin handle 98 dB(A) * 107 dB(A) 5,1 (sx) / 5,6 (dx) 7,8 (sx) / 10 (dx) 100 dB(A) * 110 dB(A) 5,3 (sx) / 5,5 (dx) 7,4 (sx) / 10,5 (dx) * SK - Priemerné štatistické hodnoty: 1/2 voľnobeh, 1/2 na plný výkon (hlavica) alebo 1/2 max. rýchlosť bez záťaže (kotúč). SLO - Ponderirane povprečne vrednosti: 1/2 pri najmanjših obr/min, 1/2 pri polni obremenitvi (glava) ali pri 1/2 v praznem teku (rezilo). S - Vägda genomsnittsvärden: 1/2 lägsta varvtal, 1/2 full belastning (trimmerhuvud) eller 1/2 tomgångshastighet (skiva). HR - Koeficijent srednjih vrijednosti: 1/2 minimalnog, 1/2 punog opterećenja (glava) ili 1/2 maksimalne brzine u praznom hodu (nož). UPOZORNENIE!!! OPOZORILO !!! RIZIKO POŠKODENIA SLUCHU NEVARNOST POŠKODBE SLUHA ZA NORMÁLNYCH PODMIENOK POUŽÍVANIA TOHTO PRÍSTROJA SA OSOBA, KTORÁ HO POUŽÍVA, VYSTAVUJE DENNEJ HLADINE HLUKU ROVNAJÚCEJ SA ALEBO VYŠŠEJ AKO V NORMALNIH POGOJIH UPORABE LAHKO TA NAPRAVA POVZROČA DNEVNO IZPOSTAVLJENOST UPORABNIKA HRUPU, KI JE ENAK ALI VEČJI OD 85 dB (A) 85 dB (A) VARNING!!! PAŽNJA!!! RISK FÖR HÖRSELNEDSÄTTNING OPASNOST OD OŠTEĆENJA SLUHA VID NORMAL ANVÄNDNING AV DENNA MASKIN KAN ANVÄNDAREN DAGLIGEN UTSÄTTAS FÖR EN BULLERNIVÅ SOM ÄR LIKA MED ELLER HÖGRE ÄN POD UOBIČAJENIM UVJETIMA RADA OVOG UREÐAJA, OSOBA KOJA GA KORISTI MOŽE BITI IZLOŽENA DNEVNO RAZINI BUKE JEDNAKOJ ILI VIŠOJ OD 85 dB (A) 85 dB (A) SK OBSAH ÚVOD......................................................... 2 PRAVIDLÁ BEZPEČNOSTI................... 4 ČASTI KROVINOREZU......................... 10 VYSVETLIVKY A BEZP. UPOZORNENIA....................................... 11 MONTÁŽ................................................... 12-14 PRAVIDLÁ PRE PRÁCU......................... 14 ODPORÚČANÉ REZNÉ NÁSTROJE................................................. 16 ŠTARTOVANIE......................................... 18-20 ZASTAVENIE MOTORA........................ 22 SLO VSEBINA UVOD......................................................... 2 VARNOSTNA OPOZORILA.................. 4 SESTAVNI DELI ELEKTRIČNE KOSE........................................................... 10 RAZLAGA SIMBOLOV IN VARNOSTNO OPOZORILO.................. 11 SESTAVA.................................................... 12-14 OPOZORILA ZA VARNO DELO.......... 14 PRIPOROČENE REZILNE NAPRAVE.................................................. 16 ZAGON...................................................... 18-20 S INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING ...................................................2 SÄKERHETSREGLER ..................................4 TRIMMERNS KOMPONENTER ..............10 SYMBOLER OCH SÄKERHETSREGLER ..................................11 ASSEMBLERING ...........................................12-14 ARBETSREGLER ...........................................14 REKOMMENDERADE SKÄRANORDNINGAR ...............................16 START . ..............................................................18-20 STOPP AV MOTORN . .................................22 PRÍPRAVNÉ PRÁCE................................ 24 ÚDRŽBA.................................................... 26-28 USKLADNENIE........................................ 30 HLAVICA Z NYLONOVÝCH VLÁKIEN................................................... 32 TECHNICKÉ ÚDAJE............................... 2-33 ZÁRUKA.................................................... 34 HR KAZALO UVOD......................................................... 2 SIGURNOSNI PROPISI........................... 6 SASTAVNI DIJELOVI TRIMERA.......... 10 SIMBOLI I UPOZORENJA ZA.............. 11 SKLAPANJE............................................... 13-15 RADNI PROPISI....................................... 15 PREPORUČENA REZNA OPREMA.................................................... 17 STAVLJANJE U POGON......................... 19-21 ZAUSTAVLJANJE MOTORA................. 23 PREDRADNJE........................................... 25 ODRŽAVANJE.......................................... 27-29 USKLADIŠTAVANJE............................... 31 GLAVA S NAJLONSKIM NITIMA........ 32 TEHNIČKI PODACI................................ 2-33 GARANCIJSKI LIST................................ 35 ZAUSTAVLJANJE MOTORJA................ 22 PRIPRAVE ZA DELO.............................. 24 VZDRŽEVANJE........................................ 26-28 SHRANJEVANJE...................................... 30 GLAVA Z NAJLONSKO NITKO............ 32 TEHNIČNI PODATKI............................. 2-33 GARANCIJSKA IZJAVA.......................... 34 FÖRBEREDELSER .........................................24 UNDERHÅLL .................................................26-28 FÖRVARING ...................................................30 TRIMMERHUVUD FÖR NYLONTRÅD . ...............................................32 TEKNISKA DATA . ........................................2-33 GARANTIBEVIS ............................................34 3 2 1 Slovensky Slovenščina PRAVIDLÁ BEZPEČNOSTI VARNOSTNA OPOZORILA UPOZORNENIE - Ak je krovinorez správne používaný, je rýchlym pomocníkom a pohodlným a účinným nástrojom. Aby bola vaša práca vždy príjemná a bezpečná, dodržiavajte prísne bezpečnostné pravidlá, ktoré sú uvedené v tomto návode na použitie. 1 - Nepoužívajte krovinorez, keď ste unavení alebo pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo liekov (Obr. 1). 2 - Noste vhodný odev a ochranné doplnky, ako čižmy, hrubé nohavice, rukavice, slúchadlá a protiúrazovú prilbu (pozri str. 8-9). Noste priliehavé, ale pohodlné oblečenie. 3 - Nedovoľte používať krovinorez deťom. 4 - Nedovoľte iným osobám, aby sa zdržiavali v okruhu 15 metrov od krovinorezu počas jeho používania (Obr. 2). 5 - Pred použitím krovinorezu skontrolujte, či je upevňovacia skrutka kotúča dobre utiahnutá. 6 - Krovinorez musí byť vybavený reznými nástrojmi, ktoré sú odporúčané výrobcom (pozri str. 16-17). 7 - Nepoužívajte krovinorez bez ochranného krytu kotúča alebo hlavy. 8 - Pred naštartovaním motora skontrolujte, či sa plynová páčka voľne pohybuje. 9 - Pred naštartovaním motora sa ubezpečte, či sa kotúč voľne točí a či nie je v kontakte s cudzími predmetmi. 10 - Počas práce kotúč často kontrolujte zastavením motora. V prípade výskytu trhlín alebo prasklín kotúč okamžite vymeňte (Obr. 3). 11 - S motorom na voľnobehu sa kotúč nesmie točiť. V opačnom prípade nastavte skrutku voľnobehu. 4 4 3 12 - Krovinorez prenášajte s vypnutým motorom a nasadeným krytom kotúča (Obr. 4). 13 - Pri práci sa vždy ubezpečte, či je váš postoj stabilný a bezpečný (Obr. 5). 14 - Krovinorez štartujte iba v dobre vetraných priestoroch. 15 - Ak je motor spustený, nerobte žiadnu údržbu a nechytajte kotúč. 16 - DopÍňajte palivo v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tepla a s vypnutým motorom (Obr. 6). Pri dopÍňaní paliva nefajčite (Obr. 6). 17 - Ak je motor spustený, neodstraňujte uzáver nádrže. 18 - Buďte opatrní a dávajte pozor, aby ste zmes nevyliali na zem alebo na motor. 19 - Ak počas dopÍňania paliva palivo unikne, presuňte krovinorez pred naštartovaním (Obr. 7). 20 - Palivo (zmes) nepoužívajte na čistenie. 21 - Nekontrolujte iskru sviečky v blízkosti otvoru valca. 22 - Nepracujte s poškodeným tlmičom výfuku. 23 - Rukoväte udržiavajte vždy očistené a osušené od oleja alebo paliva (Obr. 8). 24 - Krovinorez uschovávajte na suchom mieste, v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tepla a nie priamo na zemi. 25 - Motor neštartujte bez namontovanej rúčky. 26 - Nekoste príliš nízko nad zemou, aby nedošlo ku kontaktu s kameňmi alebo inými predmetmi. 27 - Denne kontrolujte krovinorez, aby ste sa ubezpečili, či je každé zariadenie, bezpečnostné alebo nie, funkčné. 28 - Nevykonávajte zásahy alebo opravy, ktoré nie sú súčasťou normálnej údržby. Obráťte sa na autorizované servisy. OPOZORILA – Ob pravilni uporabi je motorna kosa hitro, udobno in učinkovito orodje. Da bi bilo vaše delo vedno prijetno in varno, vas prosimo, da skrbno spoštujete naslednja navodila za varno delo. 1 - Motorne kose ne uporabljajte, če ste utrujeni, če ste pili alkoholne pijače ali vzeli droge oz. zdravila (slika 1). 2 - Nosite primerna oblačila in zaščitna sredstva kot so: škornje, delovne hlače, rokavice, zaščitna očala, zaščito sluha in zaščitno čelado. Oblačila naj bodo oprijeta, vendar udobna (glejte strani 8-9). 3 - Ne dovolite, da bi motorno koso uporabljali otroci. 4 - Ne dovolite, da bi se vam druge osebe med košnjo približale na manj kot 15 metrov (slika 2). 5 - Preden začnete s košnjo se prepričajte, da je vijak za pritrditev rezila dobro privit. 6 - Motorna kosa naj bo opremljena z dodatno opremo za rezanje, ki jo priporoča proizvajalec (glejte strani 16-17). 7 - Nikoli ne uporabljajte motorne kose brez ščitnika rezila ali glave. 8 - Pred zagonom motorja se prepričajte, da se ročica plina prosto giblje. 9 - Pred zagonom motorja se prepričajte, da se rezilo prosto giblje in ni v stiku s tujimi telesi. 10 - Med delom občasno ustavite motor in preglejte rezilo. Takoj ko opazite prve znake razpok ali odlomov, ga zamenjajte (slika 3). 11 - Ko deluje motor v prostem teku, se rezilo ne sme vrteti. Če se vrti, uporabite vijak za nastavitev prostega teka. 6 5 7 Slovenščina Svenska VARNOSTNA OPOZORILA SÄKERHETSREGLER 12 - Motorno koso prenašajte z zaustavljenim motorjem in nataknjenim ščitnikom rezila (slika 4). 13 - Kosite samo, ko ste v stabilnem in varnem položaju (slika 5). 14 - Motorno koso poženite samo na dobro prezračenem prostoru. 15 - Ob delujočem motorju se nikoli ne dotikajte rezila in ne poskušajte servisirati kose. 16 - Posodo za gorivo polnite stran od virov toplote in ob ustavljenem motorju (slika 6). Med polnjenjem nikoli ne kadite (slika 6). 17 - Nikoli ne snemajte pokrova posode za gorivo ob delujočem motorju. 18 - Pazite, da goriva ne polijete po tleh ali po motorju. 19 - Če se med polnjenjem gorivo razlije, pred zagonom motorja motorno koso odmaknite proč (slika 7). 20 - Bencinske mešanice ne uporabljajte za čiščenje. 21 - Iskre vžigalne svečke ne preizkušajte poleg odprtine valja. 22 - Kose ne uporabljajte s poškodovano dušilko izpuha. 23 - Vedno poskrbite, da ročaji niso nikoli onečiščeni z oljem in gorivom (slika 8). 24 - Vašo motorno koso vedno hranite na suhem, dvignjenem mestu, proč od virov toplote. 25 - Če nosilna ročka ni montirana, ne vžigajte motorja. 26 - Ne kosite preblizu tal. Tako ne boste zadeli kamnov in drugih predmetov. 27 - Pred vsako uporabo motorne kose se prepričajte, da vsi sestavni deli in varnostne naprave delujejo pravilno. 28 - Ne poskušajte izvajati postopkov ali popravil, ki niso sestavni del običajnega vzdrževanja. Obiščite pooblaščenega trgovca. VARNING! Om trimmern används på korrekt sätt är den ett snabbt, bekvämt och effektivt arbetsredskap. Följ noggrant säkerhetsreglerna nedan så att ditt arbete alltid kan ske på tillfredsställande och säkert sätt. 1 - Använd inte trimmern när du är trött eller efter att ha intagit alkohol, droger eller medicin (Fig. 1). 2 - Ha på dig lämpliga kläder och skydd, som stövlar, slitstarka långbyxor, skyddshandskar, skyddsglasögon, hörselskydd och skyddshjälm (se sid. 8-9). Bär åtsittande och bekväma kläder. 3 - Låt inte barn använda trimmern. 4 - Se till att inga andra personer befinner sig på mindre än 15 meters avstånd från trimmern när den används (Fig. 2). 5 - Kontrollera att fästbulten är väl åtdragen innan du börjar använda trimmern. 6 - Trimmern måste utrustas med de skärverktyg som rekommenderas av tillverkaren (se sid. 16-17). 7 - Använd aldrig trimmern om skyddet över skivan eller trimmerhuvudet inte sitter på plats. 8 - Kontrollera att gasspaken fungerar obehindrat innan motorn startas. 9 - Kontrollera att skivan snurrar obehindrat och att den inte har kontakt med något föremål innan du startar motorn. 10 - Kontrollera skivan ofta under arbetet, men stoppa motorn innan kontrollen görs. Byt skivan direkt om du upptäcker sprickor eller skador (Fig. 3). 11 - När motorn går på lägsta varvtal skall skivan inte snurra. Justera skruven för tomgångsvarvtal om skivan snurrar. 8 12 - Ha motorn avstängd och skivskyddet monterat när trimmern transporteras (Fig. 4). 13 - Se till att du står stabilt och säkert under arbetet (Fig. 5). 14 - Starta aldrig trimmern på en plats utan god ventilation. 15 - Gör inget underhåll och vidrör inte skivan när motorn är igång. 16 - Ha motorn avstängd och stå långt från värmekällor när du fyller bränsletanken (Fig. 6). Rök inte när du fyller tanken (Fig. 6). 17 - Ta inte av bränsletankens lock när motorn är på. 18 - Se till att ingen bränsleblandning spills på marken eller på motorn. 19 - Om bränsle spills ut medan du fyller tanken, flytta trimmern innan du startar den (Fig. 7). 20 - Använd inte bränsle (blandning) för rengöring. 21 - Inspektera inte gnistan från tändstiftet i närheten av cylinderhålet. 22 - Arbeta inte med en skadad ljuddämpare. 23 - Se till att handtagen alltid är rena och torra och torka bort olja och bränsle (Fig. 8). 24 - Förvara trimmern på en torr plats, upplyft från marken och långt från värmekällor. 25 - Starta inte motorn utan att armen är monterad. 26 - Kör inte trimmern alltför nära marken. Det finns risk att den stöter emot stenar och andra föremål. 27 - Kontrollera trimmern varje dag för att vara säker på att säkerhetsanordningar och andra anordningar är funktionsdugliga. 28 - Gör inga ingrepp eller reparationer som inte ingår i det normala underhållet. Vänd dig till en auktoriserad serviceverkstad. 5 1 2 Hrvatski SIGURNOSNI PROPISI PAŽNJA - Ako se pravilno koristi, ovaj trimer predstavlja brz, praktičan i djelotvoran radni alat. Radit ćete uvijek na siguran način i sa zadovoljstvom ako pažljivo slijedite dole navedene sigurnosne propise. 1 - Nemojte upotrebljavati trimer ako ste fizički premoreni, odnosno pod utjecajem alkohola, droga ili lijekova (sl. 1). 2 - Obucite prikladnu odjeću i stavite zaštitnu opremu kao što su čizme, čvrste hlače, rukavice, zaštitne naočale, slušalice i zaštitnu kacigu. Nosite pripijenu, ali udobnu odjeću (vidi str. 8-9). 3 - Ne dozvoljavajte da trimer koriste djeca. 4 - Nemojte dozvoliti drugim osobama da se zadržavaju u djelokrugu od 15 m tijekom uporabe trimera (sl. 2). 5 - Prije uporabe trimera, provjerite da je zavrtanj za učvršćenje noža dobro zavijen. 6 - S ovim trimerom smijete upotrebljavati jedino opremu za rezanje koju preporučuje Proizvođač (vidi str. 16-17). 7 - Nemojte koristiti trimer bez štitnika za nož ili za glavu trimera. 8 - Prije pokretanja motora provjerite da kretanje poluge gasa bude nesmetano. 9 - Prije pokretanja motora provjerite da okretanje noža bude slobodno i bez dodirivanja vanjskih predmeta. 10 - Tijekom rada često provjeravajte nož zaustavljajući motor. Čim se pojave raspukline ili lomovi, zamijenite nož (sl. 3). 11 - Kad je motor na minimumu, nož se ne smije okretati. U suprotnom, podesite vijak minimuma. 12 - Kad prenosite trimer, motor mora biti ugašen, a štitnik noža montiran (sl. 4). 6 13 - Kad radite pazite da vaš položaj bude uvijek stabilan i siguran (sl. 5). 14 - Trimer stavljajte u pogon samo na dobro prozračenim mjestima. 15 - Dok je motor upaljen, nemojte obavljati nikakve radnje održavanja i nemojte dirati nož. 16 - Spremnik se puni gorivom daleko od izvora topline i kad je motor ugašen (sl. 6). Nemojte pušiti prilikom punjenja (sl. 6). 17 - Nemojte skidati čep sa spremnika ako je motor upaljen. 18 - Pazite da vam se gorivo ne prolije po tlu ili po motoru. 19 - Ako prilikom ulijevanja goriva dođ e do iscurivanja, prije paljenja motora odmaknite trimer (sl. 7). 20 - Nemojte upotrebljavati gorivo (mješavinu) za čišćenje trimera. 21 - Nemojte provjeravati iskru svjećice blizu otvora cilindra. 22 - Nemojte raditi s oštećenim ispušnim prigušivačem. 23 - Pazite da rukohvati budu uvijek suhi i čisti od ulja ili goriva (sl. 8). 24 - Čuvajte trimer na suhom mjestu, daleko od izvora topline i na položaju uzdignutom od tla. 25 - Nemojte paliti motor ako ručka nije montirana. 26 - Nemojte rezati preblizu tla, kako bi ste izbjegli kamenje i druge predmete. 27 - Svakodnevno kontrolirajte trimer kako bi ste bili sigurni da svi sigurnosni i ostali sustavi pravilno rade. 28 - Nemojte izvoditi zahvate ili vršiti popravke koji ne spadaju u uobičajeno održavanje. Obratite se ovlaštenim radionicama. 3 4 5 6 7 8 7 2 1 Slovensky Slovenščina Svenska OCHRANNÝ BEZPEČNOSTNÝ ODEV VARNOSTNA ZAŠČITNA OBLAČILA SKYDDSKLÄDER Pri práci s krovinorezom vždy používajte homologovaný bezpečnostný ochranný odev. Použitím ochranného odevu sa neodstráni nebezpečenstvo úrazu, ale v prípade nehody zníži jeho dôsledky. Pri výbere vhodného odevu si nechajte poradiť svojím predajcom. Pri delu z motorno žago vedno nosite odobrena zaščitna Bär alltid godkända skyddskläder när du arbetar med trimmern. oblačila. Uporaba zaščitnih oblačil ne preprečuje tveganja Att bära skyddskläder eliminerar inte risken för personskador, men Odev musí byť vhodný k danej práci a pohodlný. Noste priliehavý ochranný odev. Ideálny pracovný odev je kabát (Obr. 1) a pracovné nohavice (Obr. 2) Oleo-Mac. Nenoste odevy, šály, kravaty alebo prívesky, ktoré by sa mohli zachytiť v kroví. Ak máte dlhé vlasy, dajte ich do gumičky a zakryte ich (napr. šatkou alebo baretkou alebo prilbou, atď.). poškodb, vendar pa v primeru nesreče zmanjšuje obseg poškodb. Zaupajte vašemu dobavitelju, da bo izbral za vas primerno opremo. reducerar effekterna av skadorna i samband med olyckor. Vänd dig till återförsäljaren för att få råd om lämplig klädsel. Oblačilo mora biti primerno in ne sme ovirati. Nosite oprijeta, Kläderna skall passa bra och inte vara till besvär. Bär åtsittande zaščitna oblačila. Oleo-Mac zaščitni suknjiči (slika 1) in hlače skyddskläder. Jacka (Fig. 1) och arbetsbyxor (Fig. 2) med skydd från (slika 2) so idealni. Ne nosite oblek, šalov, kravat ali verižic, ki Oleo-Mac är det idealiska. Bär inte kläder, skor, slips eller smycken bi se lahko zapletle v vejice. Zvijte in pokrijte dolge lase (npr. z som kan fastna i buskar eller sly. Sätt upp långt hår och skydda håret ruto, kapo, zaščitno čelado, ipd.). med exempelvis en schal, en mössa eller en hjälm. Noste ochranné topánky vybavené protišmykovou podrážkou a oceľovými špičkami (Obr. 3). Zaščitni čevlji z nedrsečim podplatom in neprebojnim Používajte ochranné okuliare alebo štít (Obr. 4-5)! Nosite zaščitna očala ali vizir (sliki 4-5)! Bär skyddsglasögon eller skyddsvisir (Fig. 4-5)! Používajte chrániče proti hluku, napr. slúchadlá (Obr. 6) alebo ušné tampóny. Používanie pomôcok na ochranu sluchu vyžaduje väčšiu pozornosť a opatrnosť, pretože pracovník horšie vníma výstražné zvukové signály (krik, zvukové výstrahy a pod.). Uporabljajte zaščito proti hrupu; npr. zaščitne slušnike Bär bullerskydd, till exempel hörlurar (Fig. 6) eller öronproppar. (slika 6) ali čepke. Uporaba zaščite sluha zahteva več När bullerskydd används krävs större uppmärksamhet och försiktighet Používajte rukavice (Obr. 7), ktoré umožňujú maximálne pohltenie vibrácií. Oleo-Mac ponúka kompletnú radu bezpečnostných vybavení. 8 3 varnostnim vložkom (slika 3). pozornosti in previdnosti pri delu, saj je omejena tudi sposobnost sprejemanja zvočnih opozoril na nevarnost (kričanje, alarmi, ipd.). Bär skyddsskor med halkskyddande sulor och stålspetsar (Fig. 3). eftersom det blir svårare att uppfatta ljud- och varningssignaler, som skrik, larmsignaler osv. Nosite rokavice (slika 7), ki zagotavljajo največjo absorbcijo Bär handskar (Fig. 7) som ger maximal absorbering av tresljajev. vibrationerna. Oleo-Mac ponuja kompleten izbor varnostne opreme. Oleo-Mac har ett komplett utbud av säkerhetsutrustning. 4 5 6 7 Hrvatski ZAŠTITNA ODJEĆA ZA VAŠU SIGURNOST Kad koristite trimer, iz sigurnosnih razloga uvijek nosite zaštitnu homologiranu odjeću. Nošenje zaštitne odjeće neće ukloniti opasnost od povrede, ali će smanjiti štetne posljedice u slučaju nesreće. Posavjetujte se s vašim prodavačem o izboru odgovarajuće odjeće. Odjeća mora biti pogodna i ne smije smetati. Nosite pripijenu odjeću koja vas ujedno zaštićuje od povreda. Kaputić (sl. 1) i radne hlače s prsnim dijelom i naramenicama (sl. 2) Oleo-Mac su idealni. Nemojte nositi odjeću, šalove, kravate ili ogrlice koji bi se mogli zaplesti u grmlje. Dugu kosu trebate skupiti i zaštititi (npr. maramom, beretkom, kacigom, itd.). Obujte zaštitne cipele s neklizajućim potplatima i čeličnim kapicama (sl. 3). Stavite zaštitne naočale ili vizir (sl. 4-5)! Zaštitite se od buke, na primjer zaštitnim slušalicama (sl. 6) ili čepovima. Uporaba zaštite za sluh zahtijeva veću pozornost i opreznost, pošto je zamjećivanje zvučnih signala opasnosti (povika, alarma, itd.) ograničeno. Stavite rukavice (sl. 7) koje će omogućiti maksimalno apsorbiranje vibracija. Oleo-Mac nudi kompletan izbor zaštitne opreme. 9 S SK ČASTI KROVINOREZU SLO SESTAVNI DELI ELEKTRIČNE KOSE 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 10 - Pripojenie popruhu cez rameno - Vypínač zapaľovania - Kryt tlmiča výfuku - Motor - Vzduchový filter - Uzáver palivovej nádrže - Priključek nosilnih jermenov - Stikalo za vklop/izklop - Ščitnik dušilke izpuha - Motor - Zračni filter - Pokrov posode za gorivo 7 - Palivová nádrž 8 - Páčka plynu 9 - Rukoväť / bezpečnostná opierka 10 - Trubica hriadeľa 11 - Bezpečnostný kryt 12 - Kotúč / Hlava z nylonových vlákien 7 - Posoda za gorivo 8 - Ročica plina 9 - Ročaj / Varnostni ročaj 10 - Cev pogonske gredi 11 - Krožni ščitnik 12 - Rezilo / glava z najlonsko nitko TRIMMERNS KOMPONENTER 1 - Bärselens fästpunkt 2 - På/Avknapp 3 - Ljuddämparens skydd 4 - Motor 5 - Luftfilter 6 - Lock till bränsletanken HR 7 - Bränsletank 8 - Gasspak 9 - Handtag / Skyddsstång 10 - Riggrör 11 - Skyddskåpa 12 - Skiva/Trimmerhuvud för nylontråd SASTAVNI DIJELOVI TRIMERA 1 - Spoj za pojaseve 2 - Prekidač uzemljenja 3 - Štitnik ispušnog prigušivača 4 - Motor 5 - Filter zraka 6 - Čep spremnika za gorivo 7 - Spremnik za gorivo 8 - Poluga gasa 9 - Rukohvat 10 - Cijev za prijenos 11 - Sigurnosni štitnik 12 - Nož/glava s najlonskim nitima SK VYSVETLIVKY A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA SLO RAZLAGA SIMBOLOV IN VARNOSTNIH OPOZORIL S HR OBJAŠNJENJE SIMBOLA I UPOZORENJA ZA SIGURNOST FÖRKLARING TILL SYMBOLER OCH SÄKERHETSREGLER - Pri používaní kovových alebo plastových kotúčov používajte ochrannú obuv a rukavice. - Pri uporabi kovinskih in plastičnih rezil nosite močne škornje in rokavice. - Bär skyddsskor och skyddshandskar när metall- eller plastskivor används. - Nosite zaštitnu obuću i rukavice kad koristite metalne ili plastične noževe. - - - - Venujte pozornosť vrhaniu predmetov. Bodite pozorni na predmete, ki lahko odletijo izpod kose. Se upp! Det finns risk att föremål slungas ut. Imajte u vidu da može doći do odskakanja predmeta. - Pred prácou s týmto prístrojom si prečítajte návod na použitie a údržbu. - Preberite priročnik za uporabnika pred uporabo te naprave. - Läs noggrant igenom denna handbok för användning och underhåll innan du börjar använda maskinen. - Prije uporabe ovog stroja, pročitajte uputstva za njegovo korištenje i održavanje. - - - - Používajte ochrannú prilbu, okuliare a slúchadlá. Uporabljajte zaščito za glavo, oči in ušesa. Bär hjälm, skyddsglasögon och hörselskydd. Stavite zaštitnu kacigu, zaštitne naočale i slušalice. - Udržiavajte vzdialenosť 15 m od okolostojacich. - Opazovalci naj se umaknejo najmanj 15 m. - Se till att närvarande personer befinner sig på minst 15 m avstånd från trimmern. - Ne dozvoljavajte drugim osobama pristup na manje od 15 m. - Poušívanie krovinorezu s kotúčom na drevo je zakázané. - Motorne kose ne uporabljajte z rezilom za šaganje lesa. - Det är förbjudet att använda trimmern tillsammans med skivor för trä. - Zabranjeno je koristiti trimer s drvenim nošem. 111 1 2 3 4 Slovensky Slovenščina Svenska MONTÁŽ SESTAVA ASSEMBLERING MONTÁŽ OCHRANNÉHO KRYTU (Obr. 1) Pripevnite kryt (A) k trúbke hriadeľa pomocou skrutiek (B) v postoji, ktorý umožňuje bezpečnú prácu. POZNÁMKA: používajte kryt (C, Obr. 1) iba s hlavicou z nylonových vlákien. Kryt (C) musí byť upevnený pomocou skrutky (G) ku krytu (A). NAMESTITEV VARNOSTNEGA ŠČITNIKA (slika 1) Z vijaki pritrdite ščitnik rezila (A) na cev pogonske gredi tako, da zagotavlja uporabniku varno delo (B). OPOMBA: varovalo (C, slika 1) uporabljajte samo z glavo z najlonsko nitko. Z vijakom (G) pritrdite ščitnik (C) na zaščito (A). MONTERING AV SKYDDSKÅPAN (Fig. 1) Fixera skyddskåpan (A) vid riggröret med skruvarna (B) så att arbetet kan ske i full säkerhet. OBSERVERA: Använd skyddet (C, Fig. 1) endast tillsammans med trimmerhuvudet med nylontråd. Skyddet (C) skall fixeras med skruven (G) vid skyddskåpan (A). MONTÁŽ KOTÚČA (Obr. 2) Povoľte lištu (A) v smere hodinových ručičiek; odnímte spodný kryt (D) a spodný unášač (E). Nasaďte kotúč (R) na horný unášač (F), dávajte pozor na smer rotácie. Nasaďte spodný unášač (E), spodný kryt (D) a dotiahnite skrutku (A) proti smeru hodinových ručičiek. Do otvoru (Obr. 2) vsuňte čap (L) a zablokujte kotúč a dotiahnite skrutku (A, Obr. 2) krútiacim momentom 2.5 kgm (25 Nm). NAMESTITEV REZILA (slika 2) Popustite vijak (A) v smeri urinega kazalca; odstranite kapico (D) in spustite prirobnico (E). Namestite rezilo (R) na zgornjo prirobnico (F). Bodite pozorni na pravilno smer vrtenja. Pritrdite spodnjo prirobnico (E), kapico (D) in privijte vijak (A) v smeri, nasprotni gibanju urinega kazalca. Priloženi zatič (L) vstavite v ustrezno odprtino (slika 2). Tako blokirate rezilo. Vijak (A, slika 2) privijete z momentom 2.5 kgm (25 Nm). UPOZORNENIE! - V prípade prepravy alebo uskladnenia krovinorezu namontujte ochranný kryt kotúča (M) kód. 4196086 podľa obrázkov 3-4. OPOZORILO! - Pred prevozom ali shranitvijo motorne kose namestite zaščito diska (M), št.art. 4196086, kot je prikazano na slikah 3-4. 12 MONTERING AV SKIVAN (Fig. 2) Skruva ur bulten (A) i moturs riktning, ta bort koppen (D) och den nedre flänsen (E). Montera skivan (R) på den övre flänsen (F) och kontrollera att rotationsriktningen är korrekt. Montera den nedre flänsen (E), koppen (D) och skruva åt bulten (A) moturs. Sätt in den medföljande pinnen (L) i det speciella hålet (Fig. 2) för att blockera skivan och kunna dra åt bulten (A, Fig. 2) 2,5 kgm (25 Nm). VARNING! – Montera skivans skydd (M) kod 4196086 enligt illustrationen i Fig. 3-4 när trimmern skall transporteras eller ställas undan för förvaring. Hrvatski SKLAPANJE MONTIRANJE SIGURNOSNOG ŠTITNIKA (sl. 1) Učvrstite štinik (A) na cijev za prijenos pomoću vijka (B) u položaju koji će vam omogućiti siguran rad. NAPOMENA: koristite zaštitu (C, sl. 1) samo s glavom s najlonskim nitima. Zaštitu (C) treba pomoću vijka (G) učvrstiti na štitnik (A). MONTIRANJE NOŽA (sl. 2) Odvijte zavrtanj (A) u smjeru kazaljke na satu; skinite karter (D) i donju prirubnicu (E). Montirajte nož (R) na gornju prirubnicu (F), provjeravajući da li je smjer okretanja ispravan. Montirajte donju prirubnicu (E), karter (D) te navijte zavrtanj (A) obratno od smjera kazaljke na satu. Uvucite dostavljeni klin (L) u odgovarajući otvor (sl. 2) da bi ste zakočili nož i omogućili učvršćivanje zavrtnja (A, sl. 2) za 2,5 kgm (25 Nm). PAŽNJA! – Prilikom prijevoza ili spremanja trimera, montirajte štitnik noža (M) šif. 4196086, kako je prikazano na sl. 3-4. 13 9 10 11 12 Slovensky Slovenščina Svenska MONTÁŽ - PRAVIDLÁ PRE PRÁCU SESTAVA - OPOZORILA ZA VARNO DELO ASSEMBLERING – ARBETSREGLER MONTÁŽ HLAVICE Z NYLONOVÝCH VLÁKIEN (Obr. 9) Nasaďte horný unášač (F). Vložte čap hlavice (L) do príslušného otvoru a dotiahnite hlavicu (N) rukou proti smeru hodinových ručičiek. NAMESTITEV GLAVE Z NAJLONSKO NITKO (slika 9) Namestite zgornjo prirobnico (F). Vstavite zatič glave (L) v ustrezno odprtino in z roko privijte glavo (N) v smeri, nasprotni gibanju urinega kazalca. MONTERING AV TRIMMERHUVUD FÖR NYLONTRÅD (Fig. 9) Sätt in den övre flänsen (F). Sätt in trimmerhuvudets fästpinne (L) i det speciella hålet och skruva fast trimmerhuvudet (N). Skruva motsols och för hand. MONTÁŽ RUKOVÄTE (Obr. 10-11) Nasaďte rukoväť na trubicu hriadeľa a upevnite ju pomocou skrutiek (A), podložiek a matíc. Poloha rukoväte je nastaviteľná podľa požiadaviek obsluhy. NAMESTITEV ROČAJA (slika 10-11) Namestite ročaj na cev pogonske gredi in ga pritrdite z vijaki (A), podložkami in maticami. Položaj ročaja (na cevi) je odvisen od zahtev uporabnika. MONTERING AV HANDTAG (Fig. 10-11) Montera handtaget på riggröret och fixera det med hjälp av skruvarna (A), brickorna och muttrarna. Handtagets läge kan justeras efter användarens önskemål. TWIN - Odvijte vijak (D, slika 12) s pritrdišča ročaja. - Z ročico plina obrnjeno proč od uporabnika namestite cev na pritrdišče ročaja. - Namestite vijak (D). TWIN - Skruva ur skruven (D, Fig. 12) i handtaget. - Sätt handtaget på röret med gasreglaget vänt bort från användaren. - Skruva i skruven (D) igen. OPOZORILO: Poskrbite, da so vsi sestavni deli pravilno nameščeni in vijaki ustrezno priviti. VARNING: Kontrollera att alla trimmerns komponenter är väl fastsatta och att skruvarna är väl åtdragna. OPOZORILA ZA VARNO DELO OPOZORILO! – Vedno spoštujte varnostne predpise. Motorno koso uporabljajte samo za rezanje trave. Motorne kose ne uporabljajte kot vzvod za dviganje, premikanje ali lomljenje predmetov, niti je ne pritrjujte na fiksno podlago. Na pogonsko gred motorne kose ni dovoljeno pritrjevati orodij ali naprav, ki jih ni odobril proizvajalec. ARBETSREGLER VARNING! Följ alltid säkerhetsreglerna. Trimmern får endast användas för att klippa gräs, små buskar och sly. Det är förbjudet att använda den för att klippa annat material. Använd inte trimmern som hävstång för att lyfta, flytta eller krossa föremål och blockera den inte på ett fast stöd. Det är förbjudet att anbringa andra typer av verktyg och tillämpningar vid trimmern än de som tillverkaren specificerar. TWIN - Odstráňte z rúčky skrutku (D, Obr. 12). - Nasaďte rúčku na trubicu, s páčkou plynu otočenou smerom od osoby obsluhujúcej prístroj. - Znovu upevnite skrutku (D). UPOZORNENIE: Ubezpečte sa, či sú všetky súčasti krovinorezu správne namontované a skrutky dobre utiahnuté. PRAVIDLÁ PRE PRÁCU UPOZORNENIE! - Vždy dodržiavajte bezpečnostné opatrenia. Krovinorez sa používa len na kosenie trávnatých porastov alebo malých kríkov. Je zakázané kosiť iné druhy materiálu. Nepoužívajte krovinorez ako páku pri zdvíhaní, premiestňovaní alebo lámaní predmetov, ani ako podperu. Používanie iných nástrojov alebo zariadení, ktoré nie sú určené výrobcom, je zakázané. 14 Hrvatski SKLAPANJE - RADNI PROPISI MONTIRANJE GLAVE S NAJLONSKIM NITIMA (sl. 9) Stavite gornju prirubnicu (F). Stavite klin za kočenje glave (L) u odgovarajući otvor i isključivo rukom navijte glavu (N) obratno od smjera kazaljke na satu. MONTIRANJE RUKOHVATA (sl. 10-11) Montirajte rukohvat na cijev za prijenos i učvrstite ga vijcima (A), podloškama i maticama. Položaj rukohvata može se podesiti obzirom na potrebe rukovatelja. TWIN - Odvijte vijak (D, sl. 12) na rukohvatu. - Stavite rukohvat na cijev, tako da gas bude okrenut na suprotnu stranu u odnosu na rukovatelja. - Navijte vijak (D). PAŽNJA: provjerite da svi sastavni dijelovi trimera budu dobro spojeni te da su vijci učvršćeni. RADNI PROPISI PAŽNJA! - Obavezno se pridržavajte sigurnosnih propisa. Trimer smije se koristiti jedino za šišanje trave ili podrezivanje manjeg grmlja. Zabranjeno je rezanje drugih vrsta materijala. Trimer se ne smije koristiti kao poluga za podizanje, premještanje ili lomljenje predmeta, niti ga se smije blokirati na nepomične oslonce. Zabranjeno je priključivati na priključak trimera alat ili dodatnu opremu koji nisu naznačeni od strane Proizvođača. 15 Slovensky Slovenščina Svenska ODPORÚČANÉ REZNÉ NÁSTROJE PRIPOROČENE REZILNE NAPRAVE REKOMMENDERADE SKÄRANORDNINGAR 1. Nylonová čepeľ 8 zubov - Ø 9”/230 mm 1. 8-zobo najlonsko rezilo - Ø 9”/230 mm 1. Nylonblad med 8 tänder - Ø 9"/230 mm 2. Nylonová čepeľ 4 zuby - Ø 9”/230 mm 2. 4-zobo najlonsko rezilo - Ø 9”/230 mm 2. Nylonblad med 4 tänder - Ø 9"/230 mm 3. “Pro Trim Universal” disk 3-rezila - Ø 9”/230‑mm 3. Skiva “Pro Trim Universal” 3 blad – Ø 9”/ 230 mm 4. “Pro Trim Hobby” disk 3-rezila - Ø 10”/255‑mm 4. Skiva “Pro Trim Professional” 3 blad – Į 10"/255‑mm 3. Kotúč “Pro Trim Universal” 3 čepele - Ø 9”/ 230 mm 4. Kotúč “Pro Trim Professional” 3 čepele - Ø 10”/255‑mm 6. “Tap and go” glava Ø 130 mm - 2 najlon nitki Ø 2.4 6. Hlavica “Tap and go” Ø 130 mm - 2 nylonové vlákna Ø 2.4 mm 7. “Multiline” glava Ø 2.75”/73 mm - 6 kvadratnih 7. Hlavica “Multiline” Ø 2.75”/73 mm - 6 štvorcových strún, strana 3 mm 7A. Kotúč 3 zuby Ø 10”/255 mm, hrúbka 1.8 mm 8. Kotúč 3 zuby Ø 9”/230 mm, hrúbka 1.4‑mm nitk 3 mm stranice 7A. 3-zobi disk Ø 10”255 mm, debelina 1.8 mm 8. 3-zobi disk Ø 9”230 mm, debelina 1.4 mm 9. Kotúč 4 zuby Ø 9”/230 mm, hrúbka 1.4 mm 9. 4-zobi disk Ø 9”230 mm, debelina 1.4 mm 10. Kotúč 8 zuby Ø 9”/230 mm, hrúbka 1.4‑mm 10. 8-zobi disk Ø 9”230 mm, debelina 1.4‑mm UPOZORNENIE! - Použitie rezných nástrojov, ktoré nie sú nebezpečné. 16 schválené výrobcom, môže byť OPOZORILO – Uporaba rezil, ki jih ni odobril proizvajalec, je lahko nevarna. 6. Trimmerhuvud “Tap and go” Ø 130 mm – 2 nylontrådar Ø 2,4 7. Trimmerhuvud “Multiline” Ø 2.75"/73 mm – 6 fyrkantiga trådar 3 mm sida 7A. Skiva med 3 tänder Ø 10"/255 mm, tjocklek 1,8 mm 8. Skiva med 3 tänder Ø 9"/230 mm, tjocklek 1,4‑mm 9. Skiva med 4 tänder Ø 9”/230 mm, tjocklek 1,4 mm 10. Skiva med 8 tänder Ø 9”/230 mm, tjocklek 1,4‑mm VARNING! Användning av skäranordningar som inte godkänts av tillverkaren kan medföra fara. Hrvatski PREPORUČENA REZNA OPREMA 1. Najlonsko osmerokrako sječivo – Ø 9”/230 mm 2. Najlonsko četverokrako sječivo – Ø 9”/230 mm 3. Trokraki nož “Pro Trim Universal” – Ø 9”/ 230 mm 4. Trokraki nož “Pro Trim Professional” – Ø 10”/255 mm 6. Glava “Tap and go” Ø 130 mm – 2 najlonske niti Ø 2,4 mm 7. Glava “Multiline” Ø 2,75”/73 mm – 6 kvadratnih niti širine stranice 3 mm 7A. Trokraki nož Ø 10”/255 mm, debljina 1,8 mm 8. Trokraki nož Ø 9”/230 mm, debljina 1,4 mm 9. Četverokraki nož Ø 9”/230 mm, debljina 1,4 mm 10. Osmerokraki nož Ø 9”/230 mm, debljina 1,4 mm PAŽNJA! - Uporaba rezne opreme različite od one koju preporučuje Proizvođač može dovesti do opasnih situacija. 17 BenzÍn - Bencin Bensin - BENZIN l 1 5 10 15 20 25 16 OLEJA - OLJE OLJA - ULJE 2% - 50:1 (cm3) l 0,02 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 (20) (100) (200) (300) (400) (500) l 4% - 25:1 (cm3) 0,04 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 (40) (200) (400) (600) (800) (1000) 17 Slovensky Slovenščina Svenska ŠTARTOVANIE ZAGON START PALIVOVÁ ZMES (Obr. 16-17) Používajte 4% zmes oleja a benzínu (25:1). Pri použití oleja PROSINT OLEO-MAC použite zmes 2% (50:1). GORIVO – MEŠANICA (slika 16-17) Uporabljajte 4% (25:1) bencinsko mešanico. Z PROSINT OLEO-MAC oljem pripravite 2% (50:1) mešanico. UPOZORNENIE: Dvojtaktné motor y majú vyšší merný výkon, doporučujeme teda použitie bezolovnatého benzínu známej značky, s oktánovým číslom najmenej 90. MIESTNE ZÁKONY STANOVUJÚ AKÝ DRUH BENZÍNU JE POTREBNÉ POUŽIŤ (OLOVNATÝ ALEBO BEZ). JE POVINNÉ DODRŽIAVAŤ ICH! OPOZORILO: – 2-taktni motorji imajo visoko specifično moč, zato priporočamo uporabo dobro poznanega super bencina z oktanskim številom najmanj 90. UPORABO OSVINČENEGA ALI NEOSVINČENEGA BENCINA UREJAJO LOKALNI PREDPISI. UPOŠTEVAJTE JIH! - - - - - - Benzín, olej a zmes uchovávajte v homologovaných nádobách (Obr. 18). Pri príprave zmesi používate iba špeciálny olej pre dvojtaktné motory (Obr. 19). Pred plnením nádrže kanistrom so zmesou poriadne zatraste a premiešajte ju (Obr. 20). Doplňovanie paliva prevádzajte vždy s vypnutým motorom a v dostatočnej vzdialenosti od plameňa (Obr. 21). Pred odskrutkovaním uzáveru nádrže postavte krovinorez uzáverom dohora na rovnú a pevnú plochu, aby sa nemohol prevrátiť. Opatrne otvorte uzáver, aby sa nadbytočný tlak mohol pomaly uvoľniť a aby palivo nevystreklo von. Pripravujte vždy iba také zmesi, ktoré potrebujete, nenechávajte ich dlho v nádrži alebo v kanistri. Doporučujeme použiť prísady ADDITIX 2000 značky Emak, kód 001000972 (Obr. 22), s touto prísadou je možné zmes skladovať po dobu jedného roku. UPOZORNENIE - Vdychovanie výfukových plynov škodí zdraviu. 18 19 18 - - - - - - Bencin, olje in mešanico hranite v predpisanih posodah (slika 18). Za pripravo mešanice uporabljate le posebno olje za 2-taktne motorje (slika 19). Pred polnjenjem posode za gorivo mešanico dobro premešajte (slika 20). Posodo za gorivo polnite (slika 21) samo z ugasnjenim motorjem in proč od odprtega plamena. Preden odvijete pokrov posode za gorivo, postavite motorno koso na ravno, trdno površino, tako da se ne more prevrniti. Pokrov odvijte počasi, tako da se lahko morebitni nadtlak v posodi sprosti brez brizganja goriva. Pripravite le toliko goriva, kot ga potrebujete za takojšnjo uporabo. Ne puščajte mešanice daljši čas v posodi za gorivo ali v rezervni posodi. Če nameravate mešanico shraniti za obdobje do enega leta, priporočamo uporabo dodatka Emak ADDITIX 2000 code 001000972 (slika 22). OPOZORILO – Vdihovanje izpušnih plinov lahko škoduje vašemu zdravju. BRÄNSLEBLANDNING (Fig. 16-17) Använd 4% bränsleblandning (olja/bensin) (25:1). Använd 2% bränsleblandning (50:1) tillsammans med olja PROSINT OLEO-MAC. VARNING! Tvåtaktsmotorer har speciellt hög effekt. Vi rekommenderar därför användning av blyfri bensin av ett känt märke, minst 90 oktan. LOKALA LAGAR REGLERAR VILKEN TYP AV BENSIN SOM SKALL ANVÄNDAS (MED BLY ELLER BLYFRI). DESSA LAGAR MĀSTE FÖLJAS! - - - - - - Förvara bensin, olja och bränsleblandning i behållare av godkänd typ (Fig. 18). Använd endast olja för tvåtaktsmotorer för att göra i ordning bränsleblandningen (Fig. 19). Skaka bränslebehållaren innan du fyller på bränsle (Fig. 20). Ha alltid motorn avstängd och vistas på avstånd från flammor när bränsle fylls på (Fig. 21). Placera trimmern på en plan och solid yta så att den inte kan välta innan du skruvar av locket på bränsletanken. Öppna tanklocket försiktigt så att trycket avlastas och så att inget bränsle stänker ut. Gör inte i ordning mer bränsleblandning än vad som krävs för arbetet. Lämna inte någon blandning varken i behållaren eller i tanken för länge. Vi rekommenderar att tillsatsen ADDITIX 2000 från Emak, kod 001000972 (Fig. 22), används om blandningen skall förvaras så lång tid som ett år. VARNING! Att inandas avgaser är hälsovådligt. 20 21 22 Hrvatski STAVLJANJE U POGON GORIVO - MJEŠAVINA (sl. 16-17) Kao gorivo upotrebljavajte 4% mješavinu ulja/benzina (25:1). S uljem PROSINT OLEO-MAC koristite 2% mješavinu (50:1). PAŽNJA: dvotaktni motori imaju veliku specifičnu snagu, stoga savjetujemo upotrebu benzina bez olova poznate marke, s brojem oktana ne manjim od 90. LOKALNI ZAKONI ODREÐUJU KOJU VRSTU BENZINA TREBA KORISTITI (S ILI BEZ OLOVA). VAŠA JE OBAVEZA POŠTIVATI ZAKON! - - - - - - Čuvajte b enzin, u lj e i mj eš avinu gor iva u homologiranim kantama (sl. 18). Kad pripremate mješavinu upotrebljavajte samo ulje za dvotaktne motore (sl. 19). Potresite kantu prije nego što ulijete mješavinu u spremnik (sl. 20). Gorivo smijete ulijevati samo kad je motor ugašen i daleko od vatre (sl. 21). Prije nego što skinete čep spremnika, postavite trimer na ravnu i stabilnu podlogu da se ne bi izvrnuo. Oprezno otvorite čep da bi višak pritiska polako izašao i da gorivo ne bi ištrcalo. Pripremite samo količinu mješavine koja vam je potrebna: nemojte je držati dugo vremena u spremniku ili u kanti. Savjetujemo vam upotrebu Emakovog aditiva ADDITIX 2000, šifra 001000972 (sl. 22), koje omogućuje očuvanja mješavine u trajanju od godine dana. PAŽNJA – Udisanje ispušnih plinova je štetno po zdravlje. 19 D 24 26 25 27 Slovensky Slovenščina Svenska ŠTARTOVANIE ZAGON START ŠTARTOVANIE MOTORA Nasajte do karburátora palivo opakovaným stlačením pumpičky (A, Obr. 24). Štartovaciu páčku (A, Obr. 25-26) nastavte do polohy “START”. Páčku sýtiča (D, Obr. 27-28B) dajte do polohy “CLOSE”. Krovinorez položte na zem do stabilnej polohy. Skontrolujte, či je kotúč voľný. Pevne držte krovinorez za kryt motora, pomaly zatiahnite za lanko štartéra, až narazíte na odpor (Obr. 29). Potom niekoľkokrát prudko zatiahnite do prvého naskočenia motora. Počkajte cca 5-10 sekúnd a potom stlačte plynovú páčku (B, Obr. 25-26), čím sa automaticky vráti páčka sýtiča (D, Obr. 27-28A) do pôvodnej polohy „OPEN”. ZAGON MOTORJA S pritiskanjem vbrizgalke goriva (A, slika 24) napolnite uplinjač. Stikalo za vklop/izklop (A, slika 25-26) v položaju "START". Ročico čoka (D, slika 27-28B) pomaknite v položaj CLOSE. Motorno koso položite v stabilen položaj na tla. Prepričajte se, da se rezilo lahko prosto vrti. Motorno koso pritisnite ob tla in počasi povlecite zagonsko vrv, dokler ne začutite odpora (slika 29). Potem jo večkrat zapored hitro potegnite, dokler ne poženete motorja. Počakajte 5÷10 sekund potem, ko motor vžge in potem povlecite ročico plina (B, sliki 25-26), ročica čoka (D, slika 27-28A) se bo samodejno vrnila v izhodiščni položaj “OPEN”. START AV MOTORN Fyll förgasaren genom att trycka på bränslepumpen flera gånger (A, Fig. 24). Skjut på/avknappen (A, Fig. 25-26) till läge “START”. Ställ startspaken (D, Fig. 27-28B) i läge “CLOSE”. Lägg ner trimmern på marken så att den ligger stabilt. Kontrollera att skivan kan rotera obehindrat. Håll trimmern i ett stadigt grepp så att den ligger stilla och dra långsamt i startsnöret tills du känner av motstånd (Fig. 29). Dra sedan kraftigt i snöret ett par gånger tills maskinen startar. Vänta cirka 5-10 sekunder och dra sedan i gasspaken (B, Fig. 25-26), så att startspaken (D, Fig. 27-28A) automatiskt återgår till originalläget “OPEN”. OPOZORILO: Za ponoven zagon toplega motorja čoka ne uporabljajte. ZÁBEH MOTORA Motor dosiahne svoj maximálny výkon po 5-8 hodinách práce. Počas zábehu nenechajte motor bežať na voľnobehu na maximálne otáčky, aby ste predišli zbytočnému namáhaniu. VPELJAVANJE MOTORJA Motor doseže svojo polno moč po 5–8 urah delovanja. V tem obdobju ne pustite, da bi motor deloval s polnimi obrati brez obremenitve. Tako preprečite pretirano delovno obremenitev. INKÖRNING AV MOTORN UPOZORNENIE! - Počas zábehu nenastavujte karburátor, aby ste dosiahli zvýšenie výkonu, mohli by ste tak spôsobiť poškodenie motora. OPOZORILO! - V času vpeljavanja ne spreminjajte nastavitev uplinjača, da bi dobili dodatno moč; tako lahko motor poškodujete. UPOZORNENIE: Pri štartovaní teplého motora nepoužívajte sýtič. 20 VARNING: Använd inte startspaken när motorn redan är varm. Motorn uppnår maximal effekt efter 5-8 timmars arbete. Låt inte motorn gå på maximalt tomgångsvarvtal under inkörningsperioden. Det kan bli för stor belastning på motorn. VARNING! Justera inte förgasningen för att öka effekten under inkörningsperioden. Det kan bli skador på motorn. 28A 28B 29 Hrvatski STAVLJANJE U POGON POKRETANJE MOTORA Napunite rasplinjač pritiskajući više puta kuglicu (A, sl. 24). Stavite prekidač (A, sl. 25-26) u položaj “START”. Stavite polugu startera (D, sl. 27-28B) u položaj “CLOSE”. Odložite trimer na tlo u stabilnom položaju. Provjerite da se nož može slobodno okretati. Držeći trimer nepokretan, nekoliko puta povucite konop za paljenje sve dok ne osjetite otpor (sl. 29). Zatim snažno povucite konop nekoliko puta, dok se motor ne pokrene. Počekajte otprilike 5÷10 sekundi pa povucite polugu gasa (B, sl. 25-26) da bi se poluga startera (D, sl. 27-28A) automatski vratila u početni položaj “OPEN”. PAŽNJA: ako je motor već ugrijan, kod paljenja nemojte koristiti starter. RAZRAÐIVANJE MOTORA Motor dostiže svoju maksimalnu snagu nakon 5÷8 sati rada. Tijekom ovog vremena razrađivanja, a da bi se izbjeglo pretjerano naprezanje motora, nemojte puštati da motor radi “na prazno” uz maksimalan broj okretaja. PAŽNJA! - Tijekom razrađivanja nemojte podešavati rasplinjač s namjerom povećanja snage: motor bi se mogao oštetiti. 21 32 33 35 34 Slovensky Slovenščina Svenska ZASTAVENIE MOTORA ZAUSTAVLJANJE MOTORJA STOPP AV MOTORN ZASTAVENIE MOTORA Nastavte páčku plynu na voľnobeh (B, Obr. 32-33) a počkajte niekoľko sekúnd, aby motor vychladol. Vypnite motor, vypínač zapaľovania (A) nastavte do polohy STOP. ZAUSTAVLJANJE MOTORJA Ročico plina pomaknite v položaj za prosti tek (B, sliki 32-33) in počakajte nekaj sekund, da se motor ohladi. Motor zaustavite tako, da stikalo za vklop/izklop (A) pomaknete v položaj STOP. STOPP AV MOTORN Dra gasspaken till lägsta varvtal (B, Fig. 32-33) och vänta ett par sekunder så att motorn svalnar. Stäng av motorn genom att ställa på/avknappen (A) i läge av, STOP. KARBURÁTOR Pred nastavením karburátora vyčistite vzduchový filter (C, Obr. 34) a zahrejte motor. Skrutka voľnobehu T (Obr. 35) je nastavená tak, aby zaistila plynulý chod motora bez zopnutia spojky. UPLINJAČ Pred nastavljanjem uplinjača očistite zračni filter (C, slika 34) in ogrejte motor. FÖRGASARE Innan någon justering görs på förgasaren, rengör luftfiltret (C, Fig. 34) och värm motorn. Vijak za nastavitev prostega teka T (slika 35) nastavite tako, da zagotavlja dobro varnostno območje med prostim tekom in vklopom sklopke. Skruven för tomgångsvarv T (Fig. 35) justeras för att få en god säkerhetsmarginal mellan det lägsta varvtalet och varvtalet där kopplingen läggs i. Ta motor je konstruiran in proizveden tako, da je skladen z zahtevami ustreznih direktiv 97/68/ES and 2002/88/ES. D enna motor har for mg iv its o ch t i l lverkats i överensstämmelse med direktiv 97/68/EC och 2002/88/EC. Tento motor je navhrhnutý a skonštruovaný v súlade s uplatnením smerníc 97/68/ES a 2002/88/ES. UPOZORNENIE: Nepoškoďte karburátor. UPOZORNENIE: Ak je motor na voľnobehu (2600÷2800 otáčok/min), kotúč sa nesmie točiť. Odporúčame vám, aby ste sa pre nastavenie karburátora obrátili na vášho predajcu alebo autorizovaný servis. OPOZORILO: Ne spreminjajte nastavitev uplinjača! VARNING! Gör inga ändringar på förgasaren. OPOZORILO: Ko je motor v prostem teku (2600÷2800 obr/ min), se rezilo ne sme vrteti. Priporočamo, da vse nastavitve uplinjača prepustite vašemu trgovcu ali pooblaščenemu serviserju. VARNING: När motorn går på lägsta varvtal (2600÷2800 varv/min) skall skivan inte snurra. Vi rekommenderar att du låter en återförsäljare eller en auktoriserad serviceverkstad sköta inställningarna på förgasningen. OPOZORILO: Vremenski pogoji in nadmorska višina lahko vplivajo na delovanje uplinjača. VARNING! Klimat- och höjdskillnader kan orsaka skillnader i förgasningen. PREPRAVA PREVOZ TRANSPORT UPOZORNENIE: V prípade prepravy alebo uskladnenia krovinorezu namontujte ochranný kryt kotúča (M), kód 4196086, ako je znázornené na obr. 36-37. OPOZORILO: Pred prevozom ali shranjevanjem motorne kose namestite zaščito diska (M), št.art. 4196086 (slika 36-37). VARNING: Montera skivans skydd (M), kod 4196086, enligt illustrationen i Fig. 36-37 när trimmern skall transporteras eller ställas undan för förvaring. UPOZORNENIE: Klimatické alebo tlakové zmeny môžu spôsobiť zmeny zapaľovania. 22 36 37 Hrvatski ZAUSTAVLJANJE MOTORA ZAUSTAVLJANJE MOTORA Stavite polugu gasa na minimum (B, sl. 32-33) i počekajte nekoliko sekundi kako bi se motor ohladio. Ugasite motor vraćajući prekidač uzemljenja (A) u položaj STOP. RASPLINJAČ Prije nego što podesite rasplinjač, očistite filter zraka (C, sl. 34) i zagrijte motor. Vijak za prazni hod T (sl. 35) je podešen tako da postoji dovoljan sigurnosni odmak između minimalnog režima rada i režima uključivanja kvačila. Ovaj motor je osmišljen i proizveden u skladu s primjenom smjernica 97/68/EZ i 2002/88/EZ. PAŽNJA: nemojte preinačivati rasplinjač! PAŽNJA: ako je motor na minimumu (2600÷2800 o/min), nož se ne smije okretati. Savjetujemo vam da se za podešavanje rasplinjača obratite vašem prodavaču ili ovlaštenoj radionici. PAŽNJA: klimatske promjene, kao i promjene nadmorske visine mogu izazvati promjene u radu rasplinjača. PRIJEVOZ PAŽNJA: kod prijevoza ili spremanja trimera montirajte štitnik noža (M), šif. 4196086, kako je prikazano na sl. 36-37. 23 C 41 40 43 42 Slovensky Slovenščina Svenska PRÍPRAVNÉ PRÁCE PRIPRAVE ZA DELO FÖRBEREDELSER SPRÁVNE NASTAVENIE POPRUHU NOSILNI JERMENI KORREKT INSTÄLLNING AV BÄRSELEN Správne nastavenie popruhu umožní náležité vyváženie Pravilna nastavitev nosilnih jermenov omogoča pravilno När bärselen är korrekt inställd får du god balans och krovinorezu a vhodnú vzdialenosť od zeme (Obr. 40). ravnotežje motorne kose in pravilen odmik od tal (slika lämplig höjd över marken på trimmern (Fig.‑40). - Používajte jednoduchý popruh. 40). - Sätt på dig den enkla bärselen. - Haka fast trimmern vid bärselen med hjälp av - Spojte krovinorez s popruhom pomocou karabínky (A, Obr. 41-42). - Nastavte háčik (B, Obr. 41-42), aby ste dosiahli lepšie vyváženie krovinorezu. - Nastavte dÍžku ramenného popruhu (C, Obr. 43), aby mal krovinorez potrebnú výšku nad zemou. PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA - Pri práci s krovinorezom vždy používajte popruh a držte rukoväť obidvoma rukami. - Krovinorez používajte spôsobom ako je znázornený na obr. 44-45. - Skontrolujte, či kotúč v dôsledku narazenia na cudzie predmety (kamene, atď.) nepraskol. UPOZORNENIE! - Pred použitím krovinorezu si pozorne prečítajte pravidlá bezpečnosti. 24 - Uporabite enojni ali dvojni nosilni jermen. - Motorno koso s kavljem pripnite na jermena (A, slika 41-42). - DELOVANJE - Namestite si jermena in med delom z motorno koso vedno držite ročaja z obema rokama. - Motorno koso uporabljajte kot je to prikazano na sliki 44-45. - ANVÄNDNINGSREGLER - Sätt på bärselen och håll i handtagen med båda händerna när du använder trimmern. - Använd trimmern på det sätt som illustreras i Fig. 44-45. - Kontrollera alltid att skivan inte har skadats om den stöter emot ett föremål (en sten eller dylikt) under Po udarcu ob trde predmete (kamne, ipd.) vedno OPOZORILO: Pred uporabo motorne kose skrbno preberite varnostna opozorila. Placera spännet (C, Fig. 43) så att du får korrekt höjd på trimmern. användningen. preglejte rezilo, da ni počeno. Placera haken (B, Fig. 41-42) så att du får bästa möjliga balans på trimmern. Sponko (C, slika 43) postavite tako, da zagotovite pravilno višino košnje. - - Kavelj (B, sliki 41-42) postavite v tak položaj, da je motorna kosa v ravnotežju. - spännet (A, Fig. 41-42). VA R N I N G ! – Läs noggrant säkerhetsreglerna innan trimmern används. igenom 44 45 Hrvatski PREDRADNJE POJASEVI Ispravno podešavanje pojaseva omogućuje dobru ravnotežu trimera, kao i odgovarajuću udaljenost od tla (sl. 40). - Stavite jednostruke ili dvostruke pojaseve. - Zakačite trimer na pojaseve pomoću kopče (A, sl. 41-42). - Namjestite kuku (B, sl. 41-42) da bi ste postigli što bolju ravnotežu trimera. - Namjestite zapor (C, sl. 43) da bi ste postigli ispravnu visinu trimera. PROPISI O UPORABI - Stavite pojaseve i dok trimer radi uvijek držite obje ruke na rukohvatima. - Koristite trimer kako je prikazano na sl. 44-45. - Nakon slučajnog udarca o vanjske predmete (kamenje, itd.), uvijek provjerite da nož nije napuknut. PAŽNJA! – Prije uporabe trimera pozorno pročitajte propise o sigurnosti. 25 48 49 50 RCJ-6Y 51 Slovensky Slovenščina Svenska ÚDRŽBA VZDRŽEVANJE UNDERHÅLL UPOZORNENIE! - Pri prevádzaní údržby používajte vždy ochranné rukavice. Neprevádzajte údržbu, pokiaľ je motor horúci. OPOZORILO! – Med vzdrževalnimi posegi vedno nosite rokavice. Vzdrževalnih posegov ne izvajajte na vročem motorju. VARNING! Bär alltid skyddshandskar i samband med underhåll. Gör inget underhåll när motorn är varm. VZDUCHOVÝ FILTER Po každých 8-10 hodinách práce, odstráňte uzáver (A, Obr. 48) a očistite filter (B), filtrom zatraste a očistite ho mäkkým štetcom. Zanesený filter spôsobuje nepravidelný chod motora, zvýšenú spotrebu a znížený výkon. ZRAČNI FILTER Na vsakih 8-10 delovnih ur odprite pokrov (A, slika 48) in očistite filter (B). Filter dobro iztresite in očistite z mehko krtačo. Če je filter zamašen, teče motor neenakomerno, zmanjša se njegova moč in poveča se poraba goriva. PALIVOVÝ FILTER Pravidelne kontrolujte stav palivového filtra. Nečistený filter môže spôsobiť obtiažne štartovanie a nižší výkon motora. Pre očistenie filter vyberte otvorom palivovej nádrže, v prípade prílišného znečistenia ho vymeňte (Obr. 49). POSODA ZA GORIVO Občasno preglejte filter za gorivo. Umazan filter lahko povzroča težave pri zagonu in znižuje moč motorja. Filter očistite po naslednjem postopku: vzemite ga iz odprtine za polnjenje goriva. Zamenjajte ga (slika 49), če je preveč umazan. MOTOR Pravidelne čistite rebrovanie valca štetcom alebo stlačeným vzduchom (Obr. 50). Nahromadenie nečistôt na valci môže spôsobiť prehriate, ktoré škodí chodu motora. MOTOR Občasno očistite rebra cilindra (slika 50) s krtačo ali s stisnjenim zrakom. Umazan cilinder lahko povzroča nevarno pregrevanje motorja. MOTOR Rengör regelbundet vingarna på cylindern med en pensel eller tryckluft (Fig. 50). Om det samlas smuts på cylindern kan överhettning bli följden, vilket i sin tur kan skada motorns funktion. SVIEČKA Odporúčame sviečku pravidelne čistiť a kontrolovať vzdialenosť medzi elektródami (Obr. 51). Používajte sviečku Champion RCJ6Y alebo inej značky rovnakého tepelného stupňa. VŽIGALNA SVEČKA Vžigalno svečko očistite in občasno preglejte razdaljo med elektrodama (slika 51). Uporabljajte svečke Champion RCJ-6Y ali svečke drugih proizvajalcev iste toplotne vrednosti. TÄNDSTIFT Rengör tändstiftet regelbundet och kontrollera avståndet mellan elektroderna (Fig. 51). Använd tändstift Champion RCJ-6Y eller av annat märke med likvärdig värmegrad. PREVODOVKA Po každých 30 hodinách práce odstráňte na prevodovke skrutku (A, Obr. 52) a skontrolujte hladinu maziva. Používajte kvalitný mazací tuk na báze sírnika molybdénu (Obr. 53). OHIŠJE PRENOSA Na vsakih 30 delovnih ur odvijte vijak (A, slika 52) na ohišju prenosa in preglejte količino masti. Uporabljajte kakovostno molibden bisulfidno mast (slika 53). KUGGVÄXELHUS Skruva loss skruven (A, Fig. 52) på kuggväxelhuset var 30:e arbetstimme och kontrollera fettnivån. Använd molybdendisulfidfett av god kvalitet (Fig. 53). 26 LUFTFILTER Ta av locket (A, Fig. 48) och rengör filtret (B) var 8:e till 10:e arbetstimme. Filtret skall skakas och rengöras med en mjuk pensel. Ett igensatt filter leder till oregelbunden motorfunktion, ökar förbrukningen och minskar effekten. BRÄNSLEFILTER Kontrollera regelbundet skicket på bränslefiltret. Om filtret är smutsigt försvåras starten och motorns prestationer minskar. Ta ut filtret från hålet där bränsle fylls på innan du rengör det. Byt filtret om det är mycket smutsigt (Fig. 49). 53 52 Hrvatski ODRŽAVANJE PAŽNJA! - Prilikom radova na održavanju obavezno stavite zaštitne rukavice. Nemojte pristupati radovima na održavanju ako je motor još uvijek vruć. FILTER ZRAKA Svakih 8-10 sati rada skinite poklopac (A, sl. 48), dobro potresite filter (B) i očistite ga mekim kistom. Začepljeni filter prouzročit će nepravilan rad motora, povećati potrošnju goriva i smanjiti mu snagu. FILTER ZA GORIVO S vremena na vrijeme provjerite stanje filtera za gorivo. Prljavi filter izaziva poteškoće u paljenju i smanjuje učinkovitost motora. Da bi ste očistili filter, izvadite ga iz otvora za ulijevanje goriva; u slučaju pretjerane prljavosti zamijenite ga (sl. 49). MOTOR S vremena na vrijeme očistite lopatice cilindra kistom ili komprimiranim zrakom (sl. 50). Nakupljanje nečistoće na cilindru može prouzročiti prezagrijavanje koje je štetno po motor. SVJEĆICA Preporučuje se čišćenje svjećice s vremena na vrijeme, kao i provjera udaljenosti elektroda (sl. 51). Koristite svjećicu Champion RCJ-6Y ili druge marke, ali istog termičkog stupnja. STOŽASTI ZUPČANIK Svakih 30 sati rada skinite vijak (A, sl. 52) na stožastom zupčaniku i provjerite razinu maziva. Koristite kvalitetno mazivo na bazi molibdenovog bisulfata (sl. 53). 27 55 56 57 58 Slovensky Slovenščina Svenska ÚDRŽBA VZDRŽEVANJE UNDERHÅLL SLIPNING 8 tänder BRÚSENIE 8 zubov BRUŠENJE REZIL 8 zob Vždy kontrolujte celkový stav kotúča. Správne nabrúsenie Vedno najprej preglejte splošno stanje rezila. Kontrollera alltid det allmänna skicket på skivan. Trimmern kotúča umožní dosiahnuť maximálny výkon krovinorezu. Pravilno brušenje omogoča optimalno delovanje motorne presterar maximalt när skivan är korrekt slipad. Na nabrúsenie zubov používajte kotúčový pilník, následne kose. Za brušenje zob uporabite pilo ali brusni kamen. Använd en fil eller en slipsten för att fila tänderna. Fila vykonajte drobné úpravy, pri ktorých dodržujte uhly a Brusite z blagimi potegi, upoštevajte kote in dimenzije, lätt, med små rörelser och observera vinklarna och rozmery znázornené na obr. 55. prikazane na sliki 55. dimensionerna i Fig. 55. UPOZORNENIE! - Chybný rezací nástroj alebo OPOZORILO! – Napačna vrsta rezila ali nepravilno nesprávne nabrúsená čepeľ zvyšujú riziko spätného vrhu. brušeno rezila povečuje tveganje povratnega udarca. Kontrolujte čepele, aby ste zistili, či sú poškodené alebo Preglejte rezilo motorne kose. Če je obrabljeno, ima razpoke prasknuté, v prípade poškodenia, ich vymeňte (Obr. 56). ali je drugače poškodovano, ga zamenjate (slika 56). BRÚSENIE ČEPELÍ REZNÉHO KOTÚČA (3-4 ZUBY) BRUŠENJE REZIL MOTORNE KOSE (3-4 ZOBJE) 1. Čepele rezného kotúča sú otáčateľné: ak jedna strana 1. Rezila motorne kose lahko obračate: ko prva stran ni už nie je viac ostrá, čepeľ možno otočiť a použiť druhú več ostra, lahko rezilo obrnete in uporabite še drugo stranu (Obr. 57). stran (slika 57). 2. Čepele rezného kotúča ostrite plochým pilníkom s hladkým rezom (Obr. 58). 3. Aby ste udržali rovnováhu nabrúste rovnakým spôsobom všetky ostria. 2. Rezila motorne kose brusite s ploščato enojno pilo (slika 58). 3. Za ohranjanje ravnotežja rezila enakomerno brusite vse rezalne robove. VARNING! Fel skärverktyg eller ett felslipat skärblad ökar riskerna för bakslag. Kontrollera gräsklingorna så att du genast upptäcker skador och fel. Byt gräsklingorna om de är skadade (Fig. 56). SLIPNING AV GRÄSKLINGOR (3-4 TÄNDER) 1. Det går att vända på gräsklingorna. När den ena sidan blir slö kan klingan sålunda vändas och användas på den skarpa sidan (Fig. 57). 2. Gräsklingorna skall slipas med en enkelgradig flatfil (Fig. 58). 3. Slipa alla skärvinklar lika mycket för att få god balans. 4. Ak čepele nie sú správne nabrúsené, môžu spôsobiť 4. Če rezilo ni pravilno nabrušeno, lahko pride do 4. Om skärbladen inte slipas på korrekt sätt kan maskinen nepravidelné vibrácie prístroja a následne prasknutie neobičajnih vibracij naprave in končno do razpada börja vibrera onormalt mycket, vilket kan medföra att rezila. skärbladen går sönder. samotných čepelí. 28 Hrvatski ODRŽAVANJE OŠTRENJE OSMEROKRAKOG NOŽA Obavezno provjerite opće stanje noža. Pravilno oštrenje noža omogućuje maksimalnu djelotvornost trimera. Da bi ste naoštrili zupce koristite turpiju ili brus: vršite kratke pokrete, poštujući kutove i dimenzije navedene na sl. 55. PAŽNJA! - Pogrešan alat za oštrenje ili neispravno naoštreno sječivo povećavaju opasnost od povratnog udarca. Provjerite sječiva za šišanje trave radi uočavanja štete i napuklina; ako su oštećena zamijenite ih (sl. 56). OŠTRENJESJEČIVA ŠIŠANJE TRAVE (TRO/ČETVEROKRAKIH) 1. Sječiva za šišanje trave možete preokrenuti: kad jedna strana više nije oštra, preokrenite sječivo da bi ste ga iskoristili i s druge strane (sl. 57). 2. Sječiva za šišanje trave oštrite ravnom turpijom jednostavnog reza (sl. 58). 3. Radi održavanja uravnoteženosti, ujednačano turpijajte sve oštrice. 4. Ako sječiva nisu pravilno naoštrena, mogu prenositi neodgovarajuće vibracije na stroj, s posljedicom lomljenja samih sječiva. 29 63 - - - - - - - 65 64 66 Slovensky Slovenščina Svenska USKLADNENIE SHRANJEVANJE FÖRVARING Dodržiavajte všetky vyššie uvedené pravidlá údržby. Krovinorez dokonale očistite a kovové časti nakonzervujte olejom. Odmontujte kotúč, očistite ho a naolejujte, aby ste zabránili zhrdzaveniu. Odmontujte unášače, očistite, osušte a naolejujte hriadeľ prevodovky (Obr. 63). Vyprázdnite palivovú nádrž a znovu nasaďte uzáver. Vyberte sviečku, do valca nalejte malé množstvo oleja (Obr. 64). Niekoľkokrát zvoľna zatiahnite za lanko štartéra, aby sa olej dobre rozložil (Obr. 65). Znovu namontujte sviečku. Prístroj uskladnite na suchom mieste, nie priamo na zemi a v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tepla. - - - - - - - Upoštevajte vsa gornja navodila za vzdrževanje. Motorno koso dobro očistite in podmažite kovinske dela. Rezilo odmontirajte, očistite in podmažite, da ne bo zarjavelo. Odstranite prirobnici rezila, očistite, posušite in podmažite zobniški prenos (slika 63). Izpraznite posodo za gorivo in ponovno namestite njen pokrov. Odstranite svečko in v cilinder vlijte majhno količino olja (slika 64). Z zagonsko vrvico (slika 65) nekajkrat zavrtite gred motorja in tako razmažite olje. Vrnite vžigalno svečko na njeno mesto. Vašo motorno koso vedno hranite na suhem, raje ne neposredno na tleh in proč od virov toplote. - Följ samtliga underhållsanvisningar som givits ovan. - Rengör trimmern ordentligt och smörj alla delar i metall. - Ta av skivan, rengör den och smörj den med olja för att förebygga rost. - Avlägsna skivans fästflänsar. Rengör, torka och olja in kuggväxelhusets säte (Fig. 63). - Töm ut bränslet från tanken och sätt tillbaka locket. - Ta ut tändstiftet och häll lite olja i cylindern (Fig. 64). Rotera motoraxeln genom att dra i startsnöret ett par gånger så att oljan fördelas (Fig. 65). Sätt tillbaka tändstiftet. - Förvara på en torr plats, om möjligt utan direkt kontakt med marken och långt från värmekällor. UPOZORNENIE: V prípade prepravy alebo uskladnenia krovinorezu namontujte ochranný kryt kotúča (M), kód 4196086 ako je znázornené na obr. 6667. POZOR: Pred prevozom ali shranjevanjem motorne kose namestite zaščito diska (M), št.art. 4196086 (slika 66-67). VARNING: Montera skivans skydd (M), kod 4196086, enligt illustrationen i Fig. 66-67 när trimmern skall transporteras eller ställas undan för förvaring. UPOZORNENIE: Všetky operácie, ktoré nie sú opísané v tomto návode, musia byť vykonané autorizovaným servisom. Aby ste zaručili stále a pravidelné fungovanie krovinorezu, nahrádzajte všetky diely iba ORIGINÁLNYMI NÁHRADNÝMI DIELMI. POZOR: Vse vzdrževalne posege, ki niso opisani v tem priročniku, sme izvajati samo pooblaščeni servisni center. Zapomnite si, da lahko zagotovite enakomerno in redno delovanje motorne kose samo z zamenjavo obrabljenih delov z ORIGINALNIMI NADOMESTNIMI DELI. VARNING: Allt underhållsarbete som inte beskrivs i denna manual måste göras av en auktoriserad serviceverkstad. Alla delar av trimmern som skall bytas måste bytas mot ORIGINAL RESERVDELAR för att garantera att trimmerns funktion blir korrekt och konstant. 30 67 68 69 Hrvatski USKLADIŠTAVANJE - Slijedite sva prethodno opisana pravila održavanja. - Detaljno očistite trimer i podmažite metalne dijelove. - Skinite nož, očistite ga i nauljite da bi ste spriječili njegovo rđanje. - Skinite prirubnice za kočenje noža; očistite, osušite i nauljite ležaj stožastog zupčanika (sl. 63). - Izvadite gorivo iz spremnika i vratite čep na mjesto. - Skinite svjećicu i izlijte malo ulja u cilindar (sl. 64). Okrenite osovinu motora nekoliko puta pomoću konopa za pokretanje, da bi ste rasporedili ulje (sl. 65). Ponovno montirajte svjećicu. - Čuvajte na suhom mjestu, po mogućnosti ne u izravnom dodiru s tlom i daleko od izvora topline. PAŽNJA: kod prijevoza ili uskladištavanja trimera montirajte štitnik noža (M), šif. 4196086, kako je prikazano na sl. 66-67. PAŽNJA: sve radove na održavanju koji nisu navedeni u ovim uputstvima treba obaviti ovlaštena radionica. Imajte u vidu da se stalan i pravilan rad trimera jamči jedino ako dopunske dijelove zamijenite isključivo ORIGINALNIM DOPUNSKIM DIJELOVIMA. 31 Ø 2.4 mm. Ø 2.4 mm. 70 71 73 72 Slovensky Slovenščina Svenska HLAVICA Z NYLONOVÝCH VLÁKIEN GLAVA Z NAJLONSKO NITKO TRIMMERHUVUD FÖR NYLONTRÅD Používajte vždy originálne vlákno rovnakého priemeru, aby ste predišli preťaženiu motora (Obr. 70). Obr. 71 Pri práci predÍžite nylonové vlákno poklepaním hlavice o zem. POZNÁMKA: Neklepte hlavicu o betón alebo dlažbu: môže to byť nebezpečné. Vedno uporabljajte samo vrvice originalne debeline. Tako se izognete preobremenjevanju motorja (slika 70). Slika 71 Ko želite podaljšati nitko, med delom rahlo potrkajte z glavo po tleh. Opomba: Nikoli ne udarjajte z najlonsko glavo ob trde površine (beton, kamen). To je lahko nevarno. Använd alltid tråd med samma diameter som originaltråden så att motorn inte överbelastas (Fig. 70). Fig. 71 Stöt trimmerhuvudet lätt mot marken under arbetet för att få ut mer nylontråd. OBSERVERA! Stöt inte trimmerhuvudet mot hårda ytor som cement eller stenar. Det kan vara farligt. VÝMENA NYLONOVÉHO VLÁKNA 1- Stlačte jazýček (Obr. 72) a odstráňte kryt a vnútornú cievku. 2 - Preložte vlákno na polovicu, nechajte jednu časť dlhšiu ako druhú o približne 14 cm. Vložte vlákno do príslušného zárezu (B, Obr. 73) v cievke. Natočte, v smere šípky, všetky vlákna v ich drážkach rovnakým spôsobom bez toho, aby ste ich prekrížili. 3 - Po natočení vlákna ho upevnite v príslušných zárezoch ako je znázornené na obr. 68 (str. 31). Namontujte pružinu. Prestrčte vlákno cez očká (Obr. 69 - str. 31) a zatiahnite ho smerom von. Hlavicu upevnite uzáverom. ZAMENJAVA NAJLONSKE NITKE 1 - Pritisnite na gumb (slika 72) in odstranite pokrov in notranje vreteno. 2 - Preganite nitko, en del naj bo 14 cm daljši od drugega. Nitko zataknite v zarezo (B, slika 73). Nitki navijate v smeri puščice, pravilno vsako v svoj utor, nikoli ju ne križajte. 3 - Ko sta nitki naviti, zataknite vsako v svojo režo (slika 68, stran 31). Vstavite vzmet. Nitko vtaknite v odprtino (slika 69 – stran 31) in jo potegnite navzven. Glavo zaprite z pokrovom. Hrvatski GLAVA S NAJLONSKIM NITIMA Koristite uvijek nit istog promjera kao što je ona originalna, da ne bi ste preopteretili motor (sl. 70). Sl. 71 - Da bi ste produžili najlonsku nit, lagano udarite glavom trimera po tlu dok radite. NAPOMENA: Nemojte udarati glavom trimera po cementu ili kamenom tlu: može biti opasno. ZAMJENA NAJLONSKE NITI 1. Pritisnite jezičak (sl. 72) pa skinite poklopac i unutarnji kolut niti. 2. Presavijte nit na pola, ostavljajući jedan kraj duži od drugog za otprilike 14 cm. Zakočite nit u odgovarajućem zasjeku (B, sl. 73) na kolutu. Ravnomjerno i pazeći da se ne isprepletu, namotajte u smjeru strijelice svaku nit u vlastiti ležaj. 3. Po izvršenom namotavanju niti, zakočite ih u odgovarajućim otvorima kako je prikazano na sl. 68 (str. 31). Montirajte oprugu. Uvucite niti kroz okca (sl. 69 - str. 31) i povucite ih prema vani. Blokirajte glavu poklopcem. 32 BYTE AV NYLONTRÅD 1 - Tryck på tungan (Fig. 72) och ta av locket och spolen som finns inuti trimmerhuvudet. 2 - Vik tråden dubbel, men se till att den ena änden är cirka 14 cm längre än den andra. Blockera tråden i den speciella skåran (B, Fig. 73) som finns på spolen. Linda upp de två trådändarna på avsedd plats i pilens riktning. Linda trådändarna jämnt och se till att de inte trasslas ihop. 3 - Blockera sedan trådändarna i de speciella skårorna enligt illustrationen i Fig. 68 (sid. 31). Montera fjädern. Sätt in tråden i hålen (Fig. 69 - sid. 31) och dra ut den. Lås trimmerhuvudet med locket. TECHNICKÉ ÚDAJE SLO TEHNIČNI PODATKI SK Objem valcov - Prostornina - Cylindervolym Zapremnina cilindra S HR cm3 TEKNISKA DATA TEHNIČKI PODACI 25.4 (725S ERGO) 25.4 (725T ERGO) 2 dvojtaktný - takta - Tvåtakts - dvotaktni EMAK Motor kW 0.9 Počet otáčok/minimálne otáčky - Min. obr/min - Lägsta varvtal/min - Minimalni br. okretaja/min min-1 2600÷2800 Maximálna rýchlosť výstupného hriadeľa - Največja hitrost izhodne gredi - Den utgående axelns högsta varvtal - Maksimalna brzina osovine na izlazu min-1 9.000 Rýchlosť motora pri maximálnej rýchlosti výstupného hriadeľa - Hitrost motorja pri največji hitrosti izhodne gredi - Motorns varvtal vid den utgående axelns högsta varvtal - Brzina motora pri maksimalnoj brzini osovine na izlazu min-1 12.150 Objem palivovej nádrže - Volumen posode za gorivo - Tankens volym - Kapacitet spremnika cm3 580 (0.58 l) Výkon - Moč - Effekt - Snaga Elektrické zapaľovanie - Elektronski vžig - Elektronisk tändning Elektronsko paljenje Áno - Da - Ja Membránový karburátor - Membranski uplinjač - Membranförgasare - Rasplinjač s membranom Áno - Da - Ja Vstrekovač paliva - Vbrizgalka uplinjača - Primerförgasare Primer rasplinjač Áno - Da - Ja Odstredivá spojka - Centrifugalna sklopka - Centrifugal koppling - Centrifugalna spojka Áno - Da - Ja Antivibračný systém - Protivibracijski sistem - Vibrationsskydd Sistem protiv vibriranja Áno - Da - Ja Šírka rezu - Širina reza - Klippbredd - Širina rezanja cm Hmotnosť rezného nástroja a krytu - Teža brez rezalnega orodja Vikt utan skärverktyg och skydd - Težina bez reznog alata i štitnika kg 38 4.6 4.8 33 Slovensky Slovenščina Svenska ZÁRUKA GARANCIJSKA IZJAVA GARANTIBEVIS Tento prístroj bol navrhnutý a zrealizovaný pomocou najmodernejších výrobných techník. Výrobná spoločnosť poskytuje záruku na svoje výrobky v lehote dvadsaťštyri (24) mesiacov od dátumu nákupu na súkromné použitie/záľuby. Záruka je obmedzená na šesť (6) mesiacov v prípade profesionálneho použitia a na tri (3) mesiace v prípade prenájmu. Ta naprava je bila konstruirana in proizvedena s pomočjo najsodobnejših tehnik. Proizvajalec garantira, da bo naprava v obdobju štiriindvajsetih (24) mesecev od dneva nakupa delovala brezhibno, pod pogojem, da se bo uporabljala izključno za zasebne/ljubiteljske namene. Če se naprava uporablja za poklicne namene, se garancijski rok izteče v šestih (6) mesecih. Če se naprava uporablja za izposojanje, se garancijski rok izteče v treh (3) mesecih. Denna maskin har formgivits och tillverkats med avancerad och modern produktionsteknik. Tillverkarens produktgaranti gäller i tjugofyra (24) månader, räknat från och med inköpsdatum, när produkten används för privat bruk eller hobbybruk. Garantin är begränsad till sex (6) månader vid yrkesbruk och tre (3) månader vid uthyrning. ✂ Omejena garancija 1) Garancijski rok začne teči z dnevom prodaje. Proizvajalec se obvezuje preko svoje prodajne in tehnično servisne mreže brezplačno nadomestiti vse dele, ki bi se izkazali za neustrezne zaradi materiala, obdelave ali proizvodnje. Ta garancija ne vpliva na kupčeve pravice, ki izhajajo iz zakonodaje, ki ureja posledice napak na napravi. 2) Tehnično osebje bo vsa potrebna popravila izvedlo v kar najkrajšem možnem času in v skladu s potrebami organizacije. 3) Vsi garancijski zahtevki morajo biti opremljeni s tem Garancijskim listom, v celoti izpolnjenim in z pečatom prodajalca, računom ali potrdilom, ki izkazuje datum nakupa. Navedeno pregleda oseba, ki odobri izvedbo popravila. 4) Garancija ne velja in je razveljavljena kadar: - naprava očitno ni bila pravilno vzdrževana, - se je naprava uporabljala za napačen namen ali je bila kakorkoli modificirana, - so se uporabljala neprimerna sredstva za mazanje ali neustrezno gorivo, - so bili uporabljeni neoriginalni nadomestni deli oz. nameščena neoriginalna dodatna oprema, - so bila izvedena popravila s strani nepooblaščenega osebja. 5) Garancija ne vključuje potrošnih delov ali delov, ki so podvrženi normalni obrabi. 6) Garancija ne pokriva dela za posodobljanje ali izboljšavo naprave. 7) Garancija ne vključuje pripravljalnih in servisnih opravil, potrebnih v garancijskem obdobju. 8) Poškodbe, ki so nastale med prevozom, morate takoj prijaviti prevozniku: če tega ne storite, se garancija razveljavi. 9) Motorje drugih proizvajalcev (Briggs & Stratton, Tecumseh, Kawasaki, Honda, itd.), ki so nameščeni na naše naprave, pokrivajo garancije proizvajalcev motorjev. 10) Garancija ne vključuje poškodb ali škode, ki bi jo posredno ali neposredno utrpele osebe ali stvari zaradi napak naprave ali zaradi daljših obdobij neuporabe naprave zaradi istih napak. Allmänna garantivillkor 1) Garantin är giltig från och med inköpsdatum. Tillverkaren byter kostnadsfritt ut delar som har defekter i material, bearbetning eller tillverkning genom sitt nät av försäljnings- och servicefirmor. Garantikontraktet fråntar inte köparen de i civilrätten fastslagna lagliga rättigheterna mot verkningar av defekter eller fel på den sålda produkten. 2) Fel åtgärdas så snart som möjligt av servicefirmans personal, i mån av tid och med hänsyn tagen till servicefirmans organisation. 3) För att kunna begära service under garantitiden måste användaren visa upp nedanstående garantibevis med återförsäljarens stämpel. Garantibeviset skall vara ifyllt i alla sina delar och åtföljas av en faktura eller ett kvitto eller annan handling där inköpsdatum framgår. 4) Garantin upphör att gälla i följande fall: - Bristande underhåll, - Felaktig användning av maskinen eller otillåtna ändringar på maskinen, - Användning av fel typ av smörjmedel eller bränsle, - Användning av icke original reservdelar eller tillbehör, - Reparationer som har utförts av icke auktoriserad servicepersonal. 5) Tillverkarens garanti gäller inte förbrukningsartiklar eller komponenter som normalt utsätts för slitage vid användningen. 6) Garantin gäller inte uppdateringar eller förbättringar av produkten. 7) Garantin täcker inte de justeringar eller det underhåll som eventuellt kan krävas under garantiperioden. 8) Transportören måste omedelbart informeras om eventuella skador som har uppkommit under transport. Om så inte sker blir garantin ogiltig. 9) För motorer av andra varumärken (Briggs & Stratton, Tecumseh, Kawasaki, Honda, osv.) som monteras på våra produkter gäller den garanti som motortillverkaren utställer. 10) Garantin täcker inte direkta eller indirekta personskador eller skador på föremål som förorsakas av defekter på maskinen eller som följer av ett längre påtvingat avbrott i användningen av maskinen. MODEL DATUM - DATUM MODELL DATUM VÝROBNÉ č. SERIJSKA ŠT. PREDAJCA - TRGOVEC SERIENUMMER ÅTERFÖRSÄLJARE KÖPT AV Nezasielajte! Priložte iba k prípadnej žiadosti o technický servis. Ne pošiljajte! Samo priložite k zahtevku za tehnično garancijo. Skicka inte! Bifoga endast begäran om teknisk garanti. 34 ✂ KÚPENÉ OD P. - KUPIL g. ✂ Všeobecné záručné podmienky 1) Záruka je platná od dátumu nákupu. Výrobná spoločnosť prostredníctvom predajnej siete a technického servisu bezplatne vymení časti, ktoré sú chybné v dôsledku chyby materiálu, opracovania alebo výroby. Záruka neuberá kupujúcemu právne nároky vyplývajúce z občianskeho zákonníka v prípade chýb alebo kazov spôsobených predanou vecou. 2) Technický personál zasiahne čo najrýchlejšie v časových lehotách, ktoré mu umožnia organizačné požiadavky. 3) Na vyžiadanie záručnej opravy je potrebné predložiť oprávnenému personálu nižšie uvedený záručný list opečiatkovaný predajcom, vyplnený vo všetkých častiach a doplnený nákupnou faktúrou alebo pokladničným blokom, povinným na daňové účely, na ktorom je uvedený dátum nákupu. 4) Záruka sa neuplatňuje v prípade: - Zjavnej absencie údržby, - Nesprávneho používania výrobku alebo jeho poškodenia, - Použitia nevhodných mazadiel alebo pohonných látok, - Použitia neoriginálnych náhradných súčiastok alebo doplnkov, - Zásahov vykonaných neoprávnenými osobami. 5) Výrobná spoločnosť vyníma zo záruky spotrebné materiály a súčasti, ktoré podliehajú bežnému funkčnému opotrebeniu. 6) Záruka sa nevzťahuje na zásahy modernizácie alebo vylepšenia výrobku. 7) Záruka nepokrýva nastavovanie a údržbu, ktoré by mali byť potrebné počas záručnej lehoty. 8) Prípadné škody spôsobené prepravou musia byť ihneď nahlásené prepravcovi, inak záruku nemožno uplatniť. 9) Na motory ostatných značiek (Briggs & Stratton, Tecumseh, Kawasaki, Honda, atď.), namontované na naše prístroje, sa vzťahuje záruka poskytnutá výrobcami motora. 10) Záruka nepokrýva prípadné škody, priame alebo nepriame, spôsobené osobám alebo na veciach poruchami prístroja alebo ktoré sú následkom núteného predÍženého pozastavenia jeho používania. Hrvatski GARANCIJSKI LIST Ovaj je stroj osmišljen i proizveden primjenjujući najmodernije tehničke postupke. Proizvođač daje garanciju za svoje proizvode u trajanju od dvadeset i četiri (24) mjeseca od datuma kupnje ako je proizvod namijenjen privatnoj uporabi ili predstavlja vaš hobi. Garancija vrijedi samo šest (6) mjeseci ako je proizvod namijenjen profesinalnoj upotrebi, a traje samo tri (3) mjeseca ako se proizvod iznajmljuje. Opći uvjeti garancije 1) Garancija stupa na snagu od datuma kupnje. Proizvođač preko svoje prodajne mreže i tehničkih servisa besplatno zamjenjuje dijelove zbog neispravnosti materijala, radnih ili proizvodnih postupaka. Garancija ne uskraćuje kupcu zakonska prava predviđena građanskim zakonikom za posljedice prouzročene nepravilnošću ili nepropisnošću prodanih prizvoda. 2) Tehničko osoblje će vas posjetiti u što kraćem vremenskom roku, sukladno s već programiranim radnim obvezama. 3) Kod zahtjeva za servisiranje pod garancijom, ovlaštenom osoblju trebate pokazati potpuno ispunjen donji garancijski list s pečatom prodajnog mjesta i s priloženim računom o kupnji ili porezno važećim kontrolnim listićem blagajne, koji potvrđuju datum kupnje. 4) Garancija nije više važeća u slijedećim slučajevima: - očito pomanjkanje održavanja, - nepropisno korištenje ili prepravljanje proizvoda, - upotreba neprikladnih motornih ulja ili goriva, - neupotrebljavanje originalnih rezervnih dijelova ili dodatne opreme, - popravci izvršeni od strane neovlaštenog osoblja. 5) Proizvođač ne pruža garanciju za potrošni materijal niti za dijelove izložene uobičajenom habanju tijekom rada. 6) Garancija ne obuhvaća radove na dotjerivanju ili preinačenju proizvoda. 7) Garancija ne pokriva razna podešavanja ni radove na održavanju kojima se pristupa tijekom garantnog roka. 8) Moguću štetu prouzročenu tijekom prijevoza treba odmah prijaviti prevozniku; u protivnom garancija neće važiti. 9) Za motore drugih proizvođača (Briggs & Stratton, Tecumseh, Kawasaki, Honda, itd.) koje se montira na naše strojeve, vrijedi garancija koju izdaje dotični proizvođač motora. 10) Garancija ne pokriva izravnu ni neizravnu štetu nanešenu osobama ili stvarima, a do koje je došlo uslijed kvara na stroju ili je posljedica prisilnog i produženog nekorištenja stroja. MODEL DATUM SERIJSKI Br. ZASTUPNIK ✂ ✂ Nemojte slati! Priložite jedino zahtjevu za tehničku garanciju. ✂ KUPAC 35 SK SLO S HR UPOZORNENIE! - Tento návod musí sprevádzať prístroj po celú dobu jeho životnosti. OPOZORILO! - Ta Priročnik za uporabnika mora ostati z napravo skozi njeno celotno življenjsko dobo. VARNING! - Denna handbok måste åtfölja maskinen under maskinens hela livstid. PAŽNJA! - Ovaj priručnik treba čuvati zajedno sa strojem tijekom čitavog njegovog radnog vijeka. EMAK s.p.a. - Member of the YAMA group 42011 BAGNOLO IN PIANO (REGGIO EMILIA) ITALY TEL. (0522) 956611 - TELEFAX (0522) 951555 EMAIL [email protected] INTERNET http://www.oleomac.it