Preview only show first 10 pages with watermark. For full document please download

Sony | Zs-rs70bt | Personal Audio System

   EMBED


Share

Transcript

4-470-545-83(1) Základné funkcie Poznámka Pri odstraňovaní USB zariadenia vždy podržte stlačené   dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí „NO DEV“. Odstránenie USB zariadenia bez vykonania tohto kroku by mohlo spôsobiť poškodenie údajov na USB zariadení alebo poškodenie samotného zariadenia. Personal Audio System Zmena režimov prehrávania Opakovane stláčajte MODE  počas zastaveného USB zariadenia. Podrobnosti nájdete v časti „Voľba režimu prehrávania“ na zadnej strane. Návod na obsluhu Poznámky týkajúce sa USB zariadenia ©2013 Sony Corporation Printed in China ZS-RS70BT *   a VOLUME +  majú hmatový bod. Europe Only Osvetlenie Zneškodňovanie použitých batérií (platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom) UPOZORNENIE Zariadenie nevystavujte dažďu ani vlhkosti, zníži sa nebezpečenstvo požiaru a zásahu elektrickým prúdom. Na prístroj neklaďte predmety naplnené kvapalinami, ako napríklad vázy, ani zariadenie nevystavujte pôsobeniu kvapalín, inak hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom. Keďže zariadenie sa vypína odpojením sieťovej zástrčky, pripojte zariadenie do ľahko prístupnej sieťovej zásuvky. Ak si všimnete, že zariadenie sa správa neobvykle, okamžite odpojte sieťovú zástrčku zo sieťovej zásuvky. Prístroj zapojený do zásuvky v stene nie je odpojený od zdroja napájania (siete), aj keď je vypnutý. Zariadenie neumiestňujte do obmedzeného priestoru, ako napríklad do knižnice alebo skrinky. Nadmerný akustický tlak zo slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu. Batérie (batérie alebo vložené batérie) nevystavujte na dlhší čas nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a pod. Popisný štítok sa nachádza na spodnej vonkajšej časti. Oznam pre zákazníkov: nasledujúce informácie sa týkajú iba zariadení predávaných v krajinách, v ktorých platia smernice EÚ. Tento výrobok je vyrobený priamo alebo v mene Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japonsko. Otázky či výrobok vyhovuje požiadavkám podľa legislatívy Európskej únie treba adresovať na autorizovaného zástupcu Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko. V akýchkoľvek servisných alebo záručných záležitostiach prosím kontaktujte adresy uvedené v separátnych servisných alebo záručných dokumentoch. Tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nesmie byť spracovávaný ako komunálny odpad. Musí sa odovzdať do príslušnej zberne na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zaručením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete pri predchádzaní potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a na zdravie človeka, ktoré by mohli byť zapríčinené nevhodným zaobchádzaním s odpadmi z tohto výrobku. Recyklovaním materiálov pomôžete zachovať prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku vám na požiadanie poskytne miestny úrad, služba likvidácie komunálneho odpadu alebo predajňa, v ktorej ste si tento výrobok zakúpili. Upozornenie týkajúce sa licencií a ochranných známok  Technológia a patenty kódovania zvuku MPEG Layer-3 sa používajú na základe licencie od spoločností Fraunhofer IIS a Thomson.  Windows Media je registrovaná ochranná známka alebo ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch amerických alebo iných krajinách.  Tento produkt obsahuje technológie podliehajúce niektorým právam duševného vlastníctva spoločnosti Microsoft. Používanie a distribúcia takýchto technológií mimo tohto produktu sú zakázané bez príslušnej licencie (licencií) od spoločnosti Microsoft.  Značka slova Bluetooth a logá Bluetooth sú majetkom spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a každé použitie týchto značiek spoločnosťou Sony Corporation podlieha licencii.  N Mark je obchodná značka alebo registrovaná obchodná značka spoločnosti NFC Forum, Inc. v Spojených štátoch a iných krajinách.  Android je obchodná značka spoločnosti Google Inc.  Ostatné ochranné známky a obchodné názvy patria ich príslušným majiteľom. V tomto návode nie sú značky ™ a uvedené. ® Indikácia zmeny funkcie Po prepnutí do jednej z piatich funkcií sa intenzita stredu osvetlenia (bieleho) zvýši, aby upovedomila používateľa o zmene funkcie. Po prepnutí do funkcie Bluetooth sa obe strany osvetlenia rozsvietia aj modrou farbou. Pred použitím zariadenia Zapnutie alebo vypnutie napájania Pri vypnutom zariadení stlačte CD , USB , BLUETOOTH , RADIO FM/AM  alebo AUDIO IN . Zapne sa napájanie spolu s príslušnou zvolenou funkciou. Nastavenie hlasitosti Stlačte VOLUME + alebo  . Úroveň hlasitosti tohto zariadenia je možné nastaviť v krokoch od 0 do 31. Pri 31. kroku sa zobrazí „VOL MAX“. Počúvanie cez slúchadlá Pripojte slúchadlá ku konektoru  (slúchadlá) . Zosilnenie hlbokých tónov Stlačte MEGA BASS . Na displeji sa rozsvieti „MEGA BASS“. Ak sa chcete vrátiť k normálnemu zvuku, znova stlačte toto tlačidlo. Vypnutie automatického predvádzania (len modely určené pre Latinskú Ameriku) Keďže je režim predvádzania zapnutý ako východiskové nastavenie, predvádzanie sa automaticky spustí v nasledujúcich prípadoch:  keď sa vypne zariadenie.  keď v rámci funkcie CD a USB nie je žiadny zvukový výstup.  keď sa v rámci funkcie Bluetooth nezriadi pripojenie Bluetooth (keď sa zobrazuje „NO BT“). Ak chcete vypnúť automatické predvádzanie, podržte stlačené tlačidlo MODE  dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí „DEMO MODE OFF“. Poznámka Režim predvádzania nebude fungovať pri používaní zariadenia s napájaním z batérií. Vypnutie funkcie synchronizácie svetla kým sa na displeji nezobrazí „LIGHT SYNC OFF“. Ak chcete túto funkciu zapnúť, znova podržte stlačené toto tlačidlo dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí „LIGHT SYNC ON“. Prehrávanie hudobného disku (platí len pre modely s voličom napätia) V tomto zariadení je možné prehrávať nasledujúce typy diskov.  Zvukové disky CD, na ktorých sú zaznamenané zvukové stopy CD-DA vo formáte disku CD-DA  Disky CD-R/CD-RW, na ktorých sú zaznamenané zvukové súbory MP3 alebo WMA v ISO 9660 Úroveň 1/Úroveň 2 alebo Joliet 1 Stlačením CD  zapnite funkciu CD. 2 Stlačte PUSH OPEN/CLOSE   a do priestoru na vkladanie diskov CD vložte disk so štítkom nahor. Do sieťovej napájacej zásuvky alebo Do konektora AC IN Sieťový napájací kábel (súčasť dodaného príslušenstva) Pri umiestňovaní disku jemne potlačte strednú časť disku tak, aby sa ozvalo cvaknutie a disk zapadol do držiaka disku. Strana so štítkom nahor 3 Bezpečne zatvorte dvierka priestoru na  Vymeňte batérie, keď sa zníži jas indikátora OPR/BATT  alebo prestane byť obsluha zariadenia možná. Vymeňte všetky batérie za nové. Pred výmenou batérií nezabudnite vybrať akýkoľvek disk CD a odpojiť akékoľvek USB zariadenia alebo voliteľné komponenty od tohto zariadenia.  Ak chcete toto zariadenie používať s napájaním z batérií, odpojte sieťový napájací kábel od tohto zariadenia a sieťovej napájacej zásuvky. vkladanie diskov CD stlačením značky PUSH OPEN/CLOSE  . (Príklad: keď je vložený zvukový disk CD) Celkový počet skladieb  Po vložení disku zariadenie načíta všetky súbory uložené na disku. Počas toho sa bude zobrazovať indikátor „READING“. Ak sa na disku nachádza veľa priečinkov alebo súborov v inom formáte ako MP3/WMA, spustenie prehrávania od začiatku alebo od nasledujúceho súboru vo formáte MP3/ WMA môže trvať dlhý čas.  Odporúčame, aby sa pri vytváraní diskov so záznamom vo formáte MP3/WMA vylúčili súbory v inom formáte ako MP3/WMA alebo iné zbytočné priečinky.  Počas prehrávania sa priečinky, ktoré neobsahujú súbory vo formáte MP3/WMA, preskočia.  Zvukové formáty podporované týmto zariadením sú nasledovné:  MP3: Prípona súboru „.mp3“  WMA: Prípona súboru „.wma“ Vezmite do úvahy, že aj v prípade, že má názov súboru správnu príponu, ale daný súbor bol vytvorený v odlišnom zvukovom formáte, toto zariadenie môže vydávať hluk alebo môže nesprávne fungovať.  Formát MP3 PRO nie je podporovaný.  Súbory vo formáte WMA zakódované vo formátoch WMA DRM, WMA Lossless a WMA PRO sa nedajú prehrávať.  Toto zariadenie nedokáže prehrávať zvukové súbory uložené na disku v nasledujúcich prípadoch:  Keď celkový počet zvukových súborov presiahne 511.  Keď celkový počet priečinkov na jednom disku presiahne 511.  Keď úroveň adresára (hĺbka priečinkov) presiahne 9 (vrátane koreňového priečinka „ROOT“).  Názvy priečinkov a názvy súborov je možné zobraziť pomocou maximálne 32 znakov, vrátane úvodzoviek.  Znaky a symboly, ktoré toto zariadenie nedokáže zobraziť, sa zobrazia ako „_“.  Toto zariadenie vyhovuje formátu ID3 tagov verzií 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 a 2.4 súborov MP3 a formátu WMA tagov (definovaných špecifikáciou ASF (Advanced Systems Format)) súborov WMA. Keď súbor obsahuje informácie tagov ID3 alebo WMA, zobrazia sa názov skladby, meno umelca a názov albumu. Ak súbor neobsahuje informácie tagov, zariadenie bude zobrazovať nasledovné:  Názov súboru namiesto názvu skladby.  Hlásenie „NO ARTIST“ namiesto mena umelca.  Hlásenie „NO ALBUM“ namiesto názvu albumu. Informácie o tagoch ID3 a WMA sa dajú zobraziť až do 32 znakov. Môžete zaznamenať celý disk (Synchronizovaný záznam) alebo aktuálne prehrávanú skladbu alebo prehrávaný súbor (záznam jednej skladby) na USB zariadenie (digitálny hudobný prehrávač alebo pamäťové médium USB, atď.). Pri zázname z disku CD sa skladby zaznamenajú ako súbory vo formáte MP3 s rýchlosťou 128 kb/s. Pri zázname z disku so súbormi vo formáte MP3/WMA sa súbory MP3/WMA zaznamenajú s rovnakou prenosovou rýchlosťou ako pôvodné súbory MP3/WMA. Kompatibilné USB zariadenia nájdete uvedené v časti „Kompatibilné USB zariadenia“ na zadnej strane. 1 Pripojte USB zariadenie k portu Počúvanie hudby na USB zariadení Môžete počúvať zvukové súbory uložené v USB zariadení (v digitálnom hudobnom prehrávači alebo na USB pamäťovom médiu). Zvukové súbory vo formátoch MP3 a WMA* sa môžu prehrávať v tomto zariadení. Kompatibilné USB zariadenia nájdete uvedené v časti „Kompatibilné USB zariadenia“ na zadnej strane. * Súbory s ochranou autorských práv DRM (Digital Rights Management) alebo súbory stiahnuté z online hudobného obchodu sa v tomto zariadení prehrávať nedajú. Ak sa pokúsite prehrávať jeden z týchto súborov, zariadenie prehrá nasledujúci nechránený zvukový súbor. 1 Pripojte USB zariadenie k portu (USB) . 2 Stlačením USB  zapnite funkciu USB. Raz sa zroluje názov nosiča údajov* a potom sa na displeji zobrazí celkový počet priečinkov. (Príklad: keď je vložený disk so záznamom vo formáte MP3/WMA) 2 Disk, ktorý chcete zaznamenať, vložte do priestoru na vkladanie diskov CD. * Ak sa súbory MP3/WMA nachádzajú len v koreňovom adresári (priečinok „ROOT“), na displeji sa zobrazí „1FLDR“. 4 Stlačením   spustite prehrávanie. Číslo skladby alebo súboru vo formáte MP3/WMA Záznam súborov MP3/WMA v konkrétnom priečinku Opakovaným stláčaním (Priečinok) + alebo   zvoľte priečinok, ktorý chcete. Záznam len obľúbených skladieb/ súborov Vykonajte kroky 1 až 5 časti „Vytvorenie vlastného programu (Prehrávanie v naprogramovanom poradí)“ na zadnej strane. Záznam jednej skladby/jedného súboru Zvoľte a spustite prehrávanie skladby/súboru, ktoré chcete zaznamenať. 3 Stlačte REC CD  USB . Začne blikať „REC“ a zariadenie začne vypočítavať veľkosť voľného miesta na USB zariadení. * Ak USB zariadenie nemá názov nosiča údajov, zroluje sa „STORAGE DRIVE“. Názov nosiča údajov je názov, ktorý môžete priradiť pamäťovému médiu alebo zariadeniu s údajmi. 3 Stlačením   spustite prehrávanie. Zobrazia sa názov priečinka a názov skladby a potom sa zobrazia číslo súboru a čas prehrávania. Číslo súboru Po dokončení výpočtu sa na displeji zobrazí „FREE***G“/„FREE***M“ (zvyšná veľkosť pamäte v zariadení v gigabajtoch/ megabajtoch) a potom „PUSH ENT“. Ak sa na displeji zobrazí „LOW ***M“, znamená to, že v danom zariadení nie je dostatok voľného miesta. Ak chcete zrušiť zaznamenávanie, stlačte  . Ak aj napriek tomu chcete pokračovať v zaznamenávaní, prejdite na krok 4. 4 Stlačte ENTER . Ak chcete Vykonajte toto Pozastaviť prehrávanie Stlačte  . Ak sa chcete vrátiť k prehrávaniu, znova stlačte toto tlačidlo. Zastaviť prehrávanie Stlačte  . Keď stlačíte   po zastavení prehrávania, prehrávanie sa spustí od začiatku naposledy prehrávanej skladby/ prehrávaného súboru (Obnovenie prehrávania). Zrušiť obnovenie prehrávania Dvakrát stlačte  . Keď stlačíte   po zrušení Obnovenia prehrávania, prehrávanie sa spustí od začiatku prvej skladby/ prvého súboru. Zvoliť priečinok Stlačte  . na disku so záznamom vo formáte MP3/ WMA Zvoliť skladbu/ súbor Nájsť bod v Podržte stlačené  alebo skladbe/súbore   počas prehrávania a uvoľnite tlačidlo v požadovanom bode. Keď hľadáte bod počas pozastavenia prehrávania, stlačením   spustite prehrávanie po nájdení požadovaného bodu. Tip Čas prehrávania* * Ak je čas prehrávania dlhší ako 100 minút, na displeji sa zobrazí „--:--“. Ďalšie funkcie Ak chcete Obnovenie prehrávania sa zruší, ak stlačíte  , otvoríte priestor na vkladanie diskov CD, alebo vypnete zariadenie. Vykonajte toto Pozastaviť prehrávanie Stlačte  . Ak sa chcete vrátiť k prehrávaniu, znova stlačte toto tlačidlo*. Zastaviť prehrávanie Stlačte  . Keď stlačíte   po zastavení prehrávania, prehrávanie sa spustí od bodu, v ktorom ste zastavili prehrávanie (Obnovenie prehrávania). Zrušiť obnovenie prehrávania Dvakrát stlačte  . Keď stlačíte   po zrušení Obnovenia prehrávania, prehrávanie sa spustí od začiatku prvého súboru. Zvoliť priečinok Stlačte  . Zvoliť súbor (Priečinok) + alebo Stlačte  alebo  . Môžete preskakovať skladby/ súbory po jednej/jednom. Jediným dotykom smartfónu kompatibilného s funkciou NFC s týmto zariadením sa toto zariadenie zapne a automaticky sa prepne do funkcie Bluetooth a potom sa spáruje a pripojí k smartfónu. Kompatibilné smartfóny Smartfóny so vstavanou funkciou NFC (OS: Android 2.3.3 alebo novší, okrem systému Android 3.x) Pripojenie k spárovanému zariadeniu: pozrite si Vzor B Ak chcete počúvať hudbu prostredníctvom zariadenia s funkciou Bluetooth, ktoré bolo spárované, pozrite si tento vzor. Pripojenie jedným dotykom so smartfónom (NFC): pozrite si Vzor C Pomocou smartfónu kompatibilného s funkciou NFC môžete zriadiť pripojenie prostredníctvom funkcie Bluetooth jednoduchým dotykom zariadenia so smartfónom. Pred obsluhou tohto zariadenia skontrolujte nasledovné.  Toto zariadenie aj príslušné zariadenie musia byť navzájom umiestnené vo vzdialenosti maximálne 1 m.  Toto zariadenie musí byť pripojené k sieťovému napájaciemu káblu, alebo musí svietiť indikátor OPR/BATT .  Návod na obsluhu dodaný s príslušným zariadením musí byť poruke. Vzor A Párovanie a pripojenie k zariadeniu s funkciou Bluetooth 1 Stlačením BLUETOOTH  zapnite funkciu Bluetooth. funkciou Bluetooth. dovtedy, kým sa neozvú dve zvukové znamenia. Toto zariadenie prejde do režimu párovania a na displeji začnú blikať indikátor Bluetooth ( ) a „PAIRING“. Nájsť bod v súbore (Priečinok) + alebo Stlačte  alebo  . Súbory môžete preskakovať po jednom. Ak chcete nepretržite preskakovať súbory, podržte stlačené  alebo   a uvoľnite dané tlačidlo na požadovanej skladbe/ požadovanom súbore. Podržte stlačené  alebo   počas prehrávania a uvoľnite tlačidlo v požadovanom bode. Keď hľadáte bod počas pozastavenia prehrávania, stlačením   spustite prehrávanie po nájdení požadovaného bodu. Odstrániť USB zariadenie Podržte stlačené   dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí „NO DEV“ a potom odpojte USB zariadenie. * Pri prehrávaní súboru vo formáte MP3/WMA s premenlivou prenosovou rýchlosťou (VBR) sa prehrávanie môže spustiť od odlišného bodu. 4 Na zariadení s funkciou Bluetooth vykonajte postup párovania na rozpoznanie tohto zariadenia. 5 Zvoľte „SONY:ZS-RS70BT/BTB“ zobrazené na displeji zariadenia s funkciou Bluetooth. Ak sa na displeji príslušného zariadenia nezobrazí „SONY:ZS-RS70BT/BTB“, postup zopakujte od kroku 2. Niektoré zariadenia nedokážu zobraziť zoznam zistených zariadení. 6 Ak sa displeji zariadenia s funkciou Spustí sa zaznamenávanie. Počas zaznamenávania neodstraňujte USB zariadenie. Po dokončení synchronizovaného záznamu sa prehrávanie automaticky zastaví. Po dokončení záznamu jednej skladby/ jedného súboru bude prehrávanie pokračovať. Bluetooth vyžaduje prístupový kód*, zadajte „0000“. Pripojenie prostredníctvom funkcie Bluetooth je zriadené. Na displeji sa zobrazí „BT AUDIO“. * „Prístupový kód“ sa môže uvádzať aj ako „prístupový kľúč“, „kód PIN“, „číslo PIN“ alebo „heslo“. Ak je OS vášho smartfónu Android 2.3.3 alebo novší, ale starší ako Android 4.1 Ak je OS vášho smartfónu Android 4.1 alebo novší Prejdite na krok 4. 2 Stiahnite a nainštalujte do smartfónu aplikáciu „Jednoduché pripojenie NFC“. „Jednoduché pripojenie NFC“ je pôvodná aplikácia od spoločnosti Sony určená pre telefóny so systémom Android a je dostupná v Google Play Store. Vyhľadajte „Jednoduché pripojenie NFC“ alebo oskenovaním nasledujúceho dvojrozmerného kódu stiahnite a nainštalujte túto bezplatnú aplikáciu. Stiahnutie tejto aplikácie sa spája s poplatkami za prenos údajov. Táto aplikácia nemusí byť k dispozícii na stiahnutie v niektorých krajinách alebo regiónoch. Tip Pri niektorých smartfónoch môže byť dostupné pripojenie jedným dotykom aj bez nutnosti sťahovania aplikácie „Jednoduché pripojenie NFC“. V takomto prípade sa môžu obsluha a technické parametre odlišovať od popisu uvedeného v tomto návode. Podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom spolu so smartfónom. 3 Spustite aplikáciu „Jednoduché pripojenie NFC“ v smartfóne. Uistite sa, že sa zobrazilo prostredie aplikácie. 4 Dotknite sa smartfónom tohto zariadenia. Podržte priložený smartfón k značke N  na tomto zariadení dovtedy, kým smartfón nezareaguje. Smartfón reaguje (zariadenie je rozpoznané) Pripojenie zriaďte podľa pokynov na obrazovke. Keď je pripojenie prostredníctvom Bluetooth zriadené, na displeji sa zobrazí „BT AUDIO“.  Ak je ťažké zriadiť pripojenie, skúste nasledovné.  Aktivujte aplikáciu „Jednoduché pripojenie NFC“ a vykonajte mierny pohyb smartfónom po značke N  na tomto zariadení.  Ak je smartfón v puzdre, vyberte ho.  Opätovným priložením smartfónu k tomuto zariadeniu vykonajte odpojenie.  Ak máte viacero zariadení kompatibilných s funkciou NFC, stačí, ak priložíte daný smartfón k inému zariadeniu, aby sa pripojenie preplo na dané zariadenie. Napríklad, keď je váš smartfón pripojený k slúchadlám kompatibilným s funkciou NFC, stačí, ak daný smartfón priložíte k tomuto zariadeniu a pripojenie prostredníctvom Bluetooth sa prepne na toto zariadenie (prepnutie pripojenia jedným dotykom). Bezdrôtové počúvanie hudby prostredníctvom zariadenia s funkciou Bluetooth Ak chcete Stlačte USB  a potom podržte stlačené   dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí „NO DEV“ a potom odpojte USB zariadenie. Vymazanie zvukových súborov alebo priečinkov z USB zariadenia 1 Zvoľte zvukový súbor alebo priečinok, ktorý chcete vymazať. Stlačením  alebo   zvoľte zvukový súbor. Stlačením (Priečinok) + alebo   zvoľte priečinok. Na displeji sa zobrazí „TRACK ERASE?“ alebo „FOLDER ERASE?“. 4 Stlačte ENTER . Zvolený zvukový súbor alebo priečinok sa vymaže a na displeji sa zobrazí „COMPLETE“. Pravidlá vytvárania priečinkov a súborov Pri prvom zaznamenávaní na USB zariadenie sa priamo pod koreňovým adresárom „ROOT“ vytvorí priečinok „MUSIC“. Priečinky a súbory sa budú vytvárať v rámci akýchkoľvek prenosových priečinkov orientovaných na režim nasledovne. Tip Ak chcete vykonať párovanie s inými zariadeniami s funkciou Bluetooth, zopakujte kroky 2 až 6 pre každé zariadenie. Poznámky  Režim párovania tohto zariadenia sa zruší približne po 5 minútach a indikátor Bluetooth ( ) bude blikať. Ak sa režim párovania zruší počas vykonávania tohto postupu, začnite znova od kroku 3.  Prístupový kód tohto zariadenia je pevne nastavený ako „0000“. Toto zariadenie sa nedá spárovať so zariadením s funkciou Bluetooth, ktorého prístupový kód nie je „0000“.  Po spárovaní zariadení s funkciou Bluetooth už nie je potrebné dané zariadenia znova párovať. V nasledujúcom prípade však bude potrebné znova vykonať postup párovania.  Toto zariadenie je spárované s 10 a viac zariadeniami. Toto zariadenie môže byť spárované maximálne s 9 zariadeniami s funkciou Bluetooth. Ak sa páruje nové zariadenie po tom, čo už bolo spárovaných 9 zariadení, to zariadenie, ktorého posledný čas pripojenia je najstarší spomedzi daných 9 spárovaných zariadení, sa nahradí novým zariadením.  S týmto zariadením môže byť spárovaných viac ako jedno zariadenie, ale zvuk sa bude reprodukovať len z jedného z tých zariadení. Vzor B Pripojenie k spárovanému zariadeniu s funkciou Bluetooth 1 Stlačením BLUETOOTH  zapnite funkciu Bluetooth. Synchronizovaný záznam*1 Zdroj záznamu Názov priečinka MP3/WMA CD-DA Rovnaký ako zdroj záznamu*2 „FLDR001“*3 „TRACK001“*4 Názov súboru MP3/WMA CD-DA Názov priečinka „REC1“*5 funkciou Bluetooth. Tip Záznam jednej skladby Zdroj záznamu 2 Zapnite funkciu Bluetooth zariadenia s Názov súboru Rovnaký ako zdroj záznamu*2 „TRACK001“*4 *1 Záznam celého disku, súbory MP3/WMA v konkrétnom priečinku a len vaše obľúbené skladby/súbory (Prehrávanie v naprogramovanom poradí) *2 Môže sa priradiť názov priečinka s maximálne 32 znakmi. *3 Názvy priečinkov sa priraďujú v postupnom poradí až do maximálnej hodnoty 255 (vrátane koreňového priečinka „ROOT“ a hudobného priečinka „MUSIC“). *4 Názvy súborov sa priraďujú v postupnom poradí. *5 Nový súbor sa zaznamená do priečinka „REC1“ po každom zázname jednej skladby. V prípade naposledy pripojeného zariadenia s funkciou Bluetooth sa toto zariadenie pokúsi znova zriadiť pripojenie prostredníctvom Bluetooth s daným zariadením, ak je jeho funkcia Bluetooth zapnutá. Keď je pripojenie prostredníctvom Bluetooth zriadené, na displeji zostane svietiť indikátor Bluetooth ( ). 3 Zvoľte „SONY:ZS-RS70BT/BTB“ zobrazené na displeji zariadenia s funkciou Bluetooth. Ak je to potrebné, zvoľte profil Bluetooth „A2DP“, ktorý toto zariadenie podporuje. Podrobnosti o tomto profile nájdete uvedené v časti „Čo je bezdrôtová technológia Bluetooth?“. Pripojenie prostredníctvom Bluetooth je zriadené a na displeji sa zobrazuje „BT AUDIO“. Poznámky  Pri niektorých zariadeniach nemusí byť tento krok potrebný.  Ak sa toto zariadenie nedokáže pripojiť k zariadeniu s funkciou Bluetooth, vymažte „SONY:ZS-RS70BT/BTB“ zo zariadenia s funkciou Bluetooth a potom znova vykonajte párovanie. Toto zariadenie začne automaticky prechádzať cez rádiové frekvencie a zastaví sa, keď nájde zreteľnú stanicu. Ak sa nedá naladiť stanica pomocou režimu automatického ladenia, opakovaným stláčaním TUNE + alebo   meňte frekvenciu krok za krokom. Pri príjme stereofónneho vysielania v pásme FM bude na displeji svietiť „ST“. Tip (len modely určené pre Uruguaj, Paraguaj, Peru, Čile, Bolíviu, Brazíliu, Singapur, Malajziu a Indiu) Interval ladenia FM/AM sa dá zmeniť, ak je to potrebné, pomocou nasledujúceho postupu. 1 Opakovaným stláčaním RADIO FM/AM  zvoľte pásmo. 2 Podržte stlačené MANUAL PRESET  dovtedy, kým na displeji nezačne blikať „FM-xx“ alebo „AM-xx“. 3 Podržte stlačené RADIO FM/AM  dovtedy, kým sa nezobrazí aktuálny krok ladenia. 4 Stlačením  alebo   zvoľte požadovaný krok ladenia. Zvoliť je možné „FM 50K“ (pre 50 kHz interval) alebo „FM 100K“ (pre 100 kHz interval) v pásme FM a „AM 9K“ (pre 9 kHz interval) alebo „AM 10K“ (pre 10 kHz interval) v pásme AM. 5 Stlačte ENTER . Zmenou intervalu ladenia sa vymažú všetky predvolené stanice v pásme FM/AM uložené v pamäti tohto zariadenia. Po zmene intervalu ladenia znovu nastavte svoje predvolené stanice. Zlepšenie rádiového príjmu  Zmenou orientácie antény zlepšite príjem v pásme FM. V prípade dvojrozmerného kódu: Použite aplikáciu na načítanie dvojrozmerného kódu. Ďalšie funkcie Vykonajte toto Zastaviť Stlačte  . Súbor vo zaznamenávanie formáte MP3/WMA sa vytvorí až do bodu, keď bolo zaznamenávanie zastavené. dovtedy, kým sa číslice frekvencie nezačnú na displeji meniť. Zmena intervalu ladenia FM/AM Podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom spolu s príslušným zariadením. Ak nedošlo k spárovaniu žiadnych zariadení po prvom stlačení tlačidla BLUETOOTH  po zakúpení tohto zariadenia, toto zariadenie automaticky prejde do režimu párovania a na displeji začnú blikať indikátor Bluetooth ( ) a „PAIRING“. V takomto prípade prejdite na krok 4. 3 Podržte stlačené BLUETOOTH-PAIRING  2 Podržte stlačené TUNE + alebo   1 Zapnite funkciu NFC smartfónu. Ak je obrazovka vášho smartfónu zablokovaná, smartfón nebude fungovať. Zrušte zablokovanie a potom znova priložte smartfón k značke N . 2 Zapnite funkciu Bluetooth zariadenia s  zvoľte pásmo „FM“ alebo „AM“. Ak je stereofónny príjem v pásme FM zašumený, opakovane stláčajte MODE  dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí „MONO“. Stereofónny efekt sa síce stratí, ale vysielanie sa zlepší. NFC (Near Field Communication) je technológia umožňujúca bezdrôtovú komunikáciu krátkeho dosahu medzi rôznymi zariadeniami, ako sú mobilné telefóny a IC tagy. Vďaka funkcii NFC sa dá komunikácia dát jednoducho dosiahnuť jediným dotykom príslušného symbolu alebo určeného miesta na zariadeniach kompatibilných s funkciou NFC. Prejdite na krok 2. Zariadenia s funkciou Bluetooth sa musia vopred navzájom „spárovať“. 1 Opakovaným stláčaním RADIO FM/AM O funkcii NFC Hudbu môžete prenášať bezdrôtovo prostredníctvom funkcie Bluetooth vstavanej do vašich zariadení. Vyberte jeden z nasledujúcich troch spôsobov pripojenia, ktorý sa najlepšie hodí pre príslušné zariadenie s funkciou Bluetooth. Podrobnosti o spôsobe obsluhy vášho zariadenia nájdete v návode na obsluhu dodanom spolu s daným zariadením. Poznámka 3 Stlačte ENTER . Čas prehrávania Ďalšie funkcie Pripojenie k smartfónu jedným dotykom (NFC) Zriadenie bezdrôtového pripojenia so zariadeniami s funkciou Bluetooth Párovanie so zariadením s funkciou Bluetooth: pozrite si Vzor A Počúvanie rádia Vzor C Tipy Na displeji sa zobrazí „ERASE?“. *1 Ak nie je k dispozícii žiadny priečinok, na displeji sa zobrazí „ROOT“. *2 Ak je čas prehrávania dlhší ako 100 minút, na displeji sa zobrazí „--:--“. Pohotovostný režim Bluetooth umožňuje zapnutie tohto zariadenia a automatické prepnutie do funkcie Bluetooth, keď sa pokúsite uskutočniť pripojenie prostredníctvom Bluetooth so zariadením s funkciou Bluetooth (len keď je pripojený sieťový napájací kábel). Podržte stlačené POWER (OPERATE)  dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí „BT STANDBY ON“. Toto zariadenie sa vypne a prejde do pohotovostného režimu Bluetooth. Ak chcete zrušiť tento režim, zopakujte tento postup až dovtedy, kým sa nezobrazí „BT STANDBY OFF“. Toto zariadenie sa vypne (a v prípade európskych modelov prejde do pohotovostného režimu). Poznámka 2 Stlačte ERASE . Pri prehrávaní disku so záznamom vo formáte MP3/WMA sa zobrazia názov priečinka*1 a názov skladby pred tým, ako sa zobrazí čas prehrávania*2. Pohotovostný režim Bluetooth Podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom spolu so smartfónom. Prejdite na krok 3. Celkový počet priečinkov Celkový počet priečinkov* Zaznamenaná hudba je obmedzená len na súkromné použitie. Použitie hudby nad tento rámec vyžaduje povolenie od vlastníkov autorských práv. Záznam celého disku Odstrániť USB zariadenie Poznámky  Zobrazený obsah začne blikať na displeji približne 2 minúty pred prechodom do pohotovostného režimu.  V pohotovostnom režime s pripojeným sieťovým napájacím káblom sa na displeji zobrazí „STANDBY“ (len európske modely).  Funkcia automatického pohotovostného režimu nie je dostupná s funkciou FM/AM (a s funkciou AUDIO IN okrem európskych modelov). (USB) . Poznámka týkajúca sa obsahu chráneného autorskými právami Opakovane stláčajte MODE , pokiaľ je disk zastavený. Podrobnosti nájdete v časti „Voľba režimu prehrávania“ na zadnej strane. Toto zariadenie sa nedá použiť na nabíjanie USB zariadení. Celkový čas prehrávania Záznam hudby z disku na USB zariadenie  Ak spustíte zaznamenávanie v režime prehrávania v pomiešanom poradí alebo v režime opakovaného prehrávania, zvolený režim prehrávania sa automaticky zmení na režim normálneho prehrávania.  Neodstraňujte USB zariadenie počas zaznamenávania ani vymazávania. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k poškodeniu údajov v zariadení alebo poškodeniu samotného zariadenia.  Počas zaznamenávania z disku so súbormi MP3/ WMA sa nebude reprodukovať žiadny zvuk a na displeji sa bude zobrazovať „HI-SPEED“.  Informácie CD-TEXT sa neprenesú do vytvorených súborov MP3.  Zaznamenávanie sa zastaví automaticky, ak:  sa počas zaznamenávania minie priestor v USB zariadení.  počet zvukových súborov a priečinkov v USB zariadení dosiahne limit, ktorý dané zariadenie dokáže rozpoznať.  sa zmení funkcia.  Ak má priečinok alebo súbor, ktorý sa pokúšate zaznamenať, rovnaký názov, ako priečinok alebo súbor, ktorý už v USB zariadení existuje, za názov sa pridá nasledujúce číslo bez prepísania pôvodného priečinka alebo súboru.  Počas prehrávania alebo pozastavenia prehrávania sa nedajú vymazať priečinky so súbormi vo formáte MP3/WMA.  Súbory v inom formáte ako MP3/WMA alebo podpriečinky so súbormi v inom formáte ako MP3/WMA v priečinku, ktorý sa má vymazať, sa nevymažú.  Zvuk z rádia sa nedá zaznamenať na USB zariadenie. Zmena režimov prehrávania Poznámka Používanie funkcie ovládania napájania Toto zariadenie je vybavené funkciou automatického pohotovostného režimu. Toto zariadenie s touto funkciou automaticky prejde do pohotovostného režimu po uplynutí približne 15 minút, ak sa nevykoná žiadny úkon ani sa na výstup neprivedie zvukový signál. Ak chcete zapnúť alebo vypnúť pohotovostný režim, stlačte DISPLAY  pri súčasnom podržaní stlačeného  . Po každom stlačení tlačidiel sa na displeji zobrazí „AUTO STANDBY ON“ alebo „AUTO STANDBY OFF“. Poznámky týkajúce sa diskov so záznamom vo formáte MP3/WMA  Poznámky Priečinok Súbor vo formáte MP3/WMA Používanie funkcie priameho zapnutia napájania Podržte stlačené tlačidlo LIGHT SYNC  dovtedy, Pripojte sieťový napájací kábel , alebo vložte šesť batérií R14 (veľkosti C) (nie sú súčasťou dodaného príslušenstva) do priestoru pre batérie . Pri modeloch s voličom napätia nastavte VOLTAGE SELECTOR  na napätie miestneho elektrického vedenia. Poradie prehrávania priečinkov a súborov je nasledovné: Stlačte POWER (alebo OPERATE) . Napájanie tohto zariadenia je možné zapnúť aj pomocou funkcie priameho zapnutia napájania (nižšie). V tomto návode sú jednotlivé úkony vysvetlené hlavne s použitím funkcie priameho zapnutia napájania. Funkcia synchronizácie svetla vytvára svetelné efekty, ktoré sa synchronizujú so zdrojom hudby. Pri východiskovom nastavení je táto funkcia zapnutá, ale ak chcete, môžete ju vypnúť. Zdroje napájania Príklad štruktúry priečinkov a poradie prehrávania  Likvidácia starých elektrických a elektronických prístrojov (vzťahuje sa na Európsku úniu a európske krajiny so systémami oddeleného zberu) Tento symbol na batérii alebo obale znamená, že batéria dodaná s týmto výrobkom nemôže byť spracovaná s domovým odpadom. Na niektorých batériách môže byť tento symbol použitý v kombinácii s chemickými značkami. Chemické značky ortute (Hg) alebo olova (Pb) sú pridané, ak batéria obsahuje viac ako 0,0005% ortute alebo 0,004% olova. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie týchto batérií, pomôžete zabrániť potenciálne negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by v opačnom prípade mohol byť spôsobený pri nesprávnom nakladaní s použitou batériou. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. V prípade, že výrobok, ktorý si z dôvodu bezpečnosti, výkonu alebo integrity údajov vyžaduje trvalé pripojenie zabudovanej batérie, túto batériu môže vymeniť iba kvalifikovaný personál. Aby ste zaručili, že batéria bude správne spracovaná, odovzdajte tento výrobok na konci jeho životnosti na vhodnom zbernom mieste na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. V prípade všetkých ostatných batérií, postupujte podľa časti, ako vybrať bezpečne batériu z výrobku. Odovzdajte batériu na vhodnom zbernom mieste na recykláciu použitých batérií. Ak chcete získať podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku alebo batérie, kontaktuje váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili. Osvetlenie  má nasledujúce dve funkcie. Svetelné efekty pre výstup zvuku Svetelné efekty (obe strany osvetlenia svietia červenou farbou) sa budú vytvárať synchronizovane so zdrojom hudby. Túto funkciu je možné podľa želania zapnúť alebo vypnúť (pozrite si „Vypnutie funkcie synchronizácie svetla“).  Spustenie prehrávania môže trvať dlho, keď:  je štruktúra priečinka zložitá.  je zaplnená takmer celá kapacita USB zariadenia.  Neukladajte iné súbory ako vo formáte MP3/WMA ani nepotrebné priečinky do USB zariadenia, ktoré obsahuje súbory vo formáte MP3/WMA.  Počas prehrávania sa priečinky, ktoré neobsahujú súbory vo formáte MP3/WMA, preskočia.  Zvukové formáty podporované týmto zariadením sú nasledovné:  MP3: prípona súboru „.mp3“  WMA: prípona súboru „.wma“ Vezmite do úvahy, že aj v prípade, že má názov súboru správnu príponu, ale daný súbor bol vytvorený v odlišnom zvukovom formáte, toto zariadenie môže vydávať hluk alebo môže nesprávne fungovať.  Formát MP3 PRO nie je podporovaný.  Súbory vo formáte WMA zakódované vo formátoch WMA DRM, WMA Lossless a WMA PRO sa nedajú prehrávať.  Toto zariadenie nedokáže prehrať zvukové súbory uložené na USB zariadení v nasledujúcich prípadoch:  keď celkový počet zvukových súborov v jednom priečinku presiahne 999.  keď celkový počet zvukových súborov v jednom USB zariadení presiahne 5 000.  keď celkový počet priečinkov v jednom USB zariadení presiahne 255 (vrátane koreňového priečinka „ROOT“).  keď úroveň adresára (hĺbka priečinka) presiahne 8 (vrátane koreňového „ROOT“ priečinka). Tieto hodnoty sa môžu meniť v závislosti od štruktúry súborov a priečinkov.  Kompatibilita so všetkými kódovacími/ zapisovacími softvérmi nie je zaručená. Ak boli zvukové súbory v USB zariadení pôvodne zakódované pomocou nekompatibilného softvéru, tieto súbory môžu spôsobovať hluk alebo prerušovaný zvuk, alebo sa nemusia prehrať vôbec.  Názvy priečinkov a názvy súborov sa môžu zobraziť pomocou maximálne 32 znakov, vrátane úvodzoviek.  Znaky a symboly, ktoré nie je možné zobraziť na tomto zariadení, sa zobrazia ako „_“.  Toto zariadenie vyhovuje formátu ID3 tagov verzií 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 a 2.4 súborov MP3 a formátu WMA tagov (definovaných špecifikáciou ASF (Advanced Systems Format)) súborov WMA. Keď súbor obsahuje informácie tagov ID3 alebo WMA, zobrazia sa názov skladby, meno umelca a názov albumu. Ak súbor neobsahuje informácie tagov, zariadenie bude zobrazovať nasledovné:  Názov súboru namiesto názvu skladby.  Hlásenie „NO ARTIST“ namiesto mena umelca.  Hlásenie „NO ALBUM“ namiesto názvu albumu. Informácie o tagoch ID3 a WMA sa dajú zobraziť až do 32 znakov. Poznámky Jednotlivé úkony sa môžu v závislosti od daného zariadenia s funkciou Bluetooth meniť. Pozrite si aj návod na obsluhu dodaný spolu so zariadením s funkciou Bluetooth. 1 Vykonajte pripojenie tohto zariadenia k príslušnému zariadeniu prostredníctvom Bluetooth. Podrobnosti o spôsobe pripojenia prostredníctvom Bluetooth nájdete uvedené v časti „Zriadenie bezdrôtového pripojenia so zariadeniami s funkciou Bluetooth“. Keď je pripojenie prostredníctvom Bluetooth zriadené, indikátor Bluetooth ( ) zostane svietiť na displeji. 2 Spustite prehrávanie na zariadení s funkciou Bluetooth a potom nastavte hlasitosť. Nastavte funkciu hlasitosti zariadenia s funkciou Bluetooth na strednú úroveň a stlačte VOLUME  alebo +  na tomto zariadení. Po použití Vykonajte jeden z nasledujúcich úkonov.  Vypnite funkciu Bluetooth zariadenia s funkciou Bluetooth. Podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom spolu s príslušným zariadením.  Vypnite zariadenie s funkciou Bluetooth.  Zmeňte funkciu tohto zariadenia.  Vypnite toto zariadenie.  Opätovným priložením smartfónu k tomuto zariadeniu vykonajte odpojenie (len smartfóny kompatibilné s funkciou NFC). Vymazanie informácií o bezdrôtovo pripojenom zariadení uložených v tomto zariadení 1 Stlačením BLUETOOTH  zapnite funkciu Bluetooth. 2 Podržte stlačené ERASE  dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí „BT RESET“. 3 Stlačením ENTER  resetujte a vymažte informácie o spárovanom zariadení. Po vymazaní informácií o bezdrôtovo pripojenom zariadení sa na displeji zobrazí „COMPLETE“. Ak chcete úkon resetovania zrušiť, stlačte   pred stlačením ENTER .  Zmenou orientácie samotného tohto zariadenia zlepšite príjem v pásme AM. Ďalšie funkcie Bezpečnostné pokyny Dodatočné informácie Predvoľba rozhlasových staníc Disky, ktoré toto zariadenie DOKÁŽE prehrať Kompatibilné zariadenia Kompatibilné USB zariadenia Rozhlasové stanice sa dajú uložiť do pamäte tohto zariadenia. Predvoliť je možné maximálne 30 rozhlasových staníc, 20 v pásme FM a 10 v pásme AM. Požiadavky na kompatibilitu USB zariadení sú nasledovné. Pred použitím nejakého zariadenia s týmto zariadením skontrolujte, či spĺňa dané požiadavky. 1 Opakovaným stláčaním RADIO FM/AM  Kompatibilita s USB 2.0 (Full Speed)  Podpora režimu veľkokapacitnej pamäte*  zvoľte pásmo. * Režim veľkokapacitnej pamäte je režim, ktorý umožňuje sprístupnenie USB zariadenia hosťovskému zariadeniu a tým aj prenos súborov. Väčšina USB zariadení podporuje režim veľkokapacitnej pamäte. 2 Podržte stlačené RADIO FM/AM-AUTO PRESET  dovtedy, kým nezačne „AUTO“ blikať na displeji. *   a VOLUME +  majú hmatový bod. Používanie displeja 3 Stlačením ENTER  uložte stanicu. Stanice sa ukladajú do pamäte od nižších po vyššie frekvencie. Opakovane stláčajte DISPLAY  počas prehrávania súboru MP3/WMA na disku/v USB zariadení. 1 Stlačením CD  alebo USB  zapnite funkciu CD alebo USB.   zvoľte pásmo. Názov skladby ( )*1  Názov albumu ( 3 Stlačením   spustite Prehrávanie v )*1 2 Nalaďte požadovanú stanicu. 3 Podržte stlačené MANUAL PRESET  dovtedy, kým na displeji nezačne blikať „FM-xx“ alebo „AM-xx“. pomiešanom poradí.  Číslo a čas prehrávania aktuálneho súboru*2 (Príklad: FM) *1 Ak daný súbor nemá zodpovedajúce informácie ID3 alebo WMA tagov, namiesto názvu skladby, mena umelca a názvu albumu sa v tomto poradí budú postupne zobrazovať názov súboru, „NO ARTIST“ a „NO ALBUM“. *2 Meno umelca alebo názov albumu sa takto zmenia za pár sekúnd. Zrušenie prehrávania v náhodnom poradí Stlačením   zastavte prehrávanie a potom opakovane stláčajte MODE  dovtedy, kým „SHUF“ nezmizne z displeja. Kontrola voľného miesta v USB zariadení Tipy 1 Opakovaným stláčaním MODE  zrušte režim prehrávania priečinka, režim opakovaného prehrávania priečinka, režim prehrávania v naprogramovanom poradí alebo režim opakovaného prehrávania v naprogramovanom poradí.  Počas prehrávania v pomiešanom poradí nie je možné zvoliť predchádzajúcu skladbu/ predchádzajúci súbor stlačením  .  Obnovené prehrávanie je dostupné pri použití režimu prehrávania v pomiešanom poradí v rámci funkcie USB. Stlačte   po zastavení prehrávania v pomiešanom poradí stlačením  . Prehrávanie v pomiešanom poradí sa spustí od bodu zastavenia prehrávania. Vytvorenie vlastného programu (Prehrávanie v naprogramovanom poradí) zariadenie zastavené. 1 Stlačením CD  alebo USB  zapnite funkciu CD alebo USB. Na displeji sa zobrazí „FREE***G“/„FREE***M“ (zvyšná veľkosť pamäte v danom zariadení v gigabajtoch/megabajtoch). 2 Opakovane stláčajte MODE  dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí „PGM“. Kontrola názvu pripojeného zariadenia s funkciou Bluetooth 4 Stláčajte PRESET + alebo   dovtedy, kým nezačne na displeji blikať číslo predvoľby stanice, ktorú chcete. 5 Stlačením ENTER  uložte stanicu. Ak je už zvolenému číslu predvoľby priradená iná stanica, daná stanica sa nahradí novou stanicou. Tip Predvolené rozhlasové stanice zostanú v pamäti tohto zariadenia aj v nasledujúcich situáciách. Odpojí sa sieťový napájací kábel. Vyberú sa batérie. Pre zákazníkov v Európe: Pre zákazníkov v ostatných krajinách/ regiónoch: 2 Stlačením PRESET + alebo   zvoľte číslo uloženej predvoľby požadovanej rozhlasovej stanice. * Číslo predvoľby sa zobrazí len vtedy, keď počúvate predvolenú rozhlasovú stanicu. Daná skladba/daný súbor sú naprogramované. Zobrazí sa číslo kroku programu a za ním celkový čas prehrávania. (Príklad: zvukový disk CD) Voľba režimu prehrávania Komunikačný systém a kompatibilné profily Bluetooth tohto zariadenia Číslo kroku Číslo poslednej naprogramovanej skladby Opakovane stláčajte MODE . Po každom stlačení tlačidla sa bude indikátor meniť nasledovne: Celkový čas prehrávania* * „--:--“ sa zobrazí pri programovaní disku so súbormi MP3/WMA/USB zariadenia alebo vtedy, keď je celkový čas prehrávania dlhší ako 100 minút. Normálne prehrávanie (žiadne) 1)  Opakované prehrávanie všetkých skladieb ( 5 Zopakovaním krokov 3 a 4 ) naprogramujte ďalšie skladby/súbory. 6 Stlačením   spustite prehrávanie v )*  Opakované prehrávanie zvoleného priečinka ( , )*  Prehrávanie v pomiešanom poradí (SHUF)  Prehrávanie v naprogramovanom poradí (PGM)  Opakované prehrávanie v naprogramovanom poradí ( , PGM) * Tieto funkcie sú dostupné len pri prehrávaní súborov vo formáte MP3/WMA uložených na disku so záznamom vo formáte MP3/WMA alebo v USB zariadení. Opakované prehrávanie skladieb/ súborov (Opakované prehrávanie) Toto zariadenie je možné nastaviť na opakované prehrávanie skladieb CD-DA na zvukovom disku CD, alebo súborov vo formáte MP3/WMA na disku CD-R/CD-RW alebo na USB zariadení v režime normálneho prehrávania a v režime prehrávania v naprogramovanom poradí. 1 Stlačením CD  alebo USB  zapnite funkciu CD alebo USB. naprogramovanom poradí. Vytvorený program zostane k dispozícii dovtedy, kým neotvoríte priestor na vkladanie diskov CD, neodstránite USB zariadenie alebo nevypnete napájanie tohto zariadenia. Ak chcete znova prehrať rovnaký program, stlačte  . Poznámka Ak sa pokúsite naprogramovať 26 skladieb/súborov alebo viac, na displeji sa zobrazí „FULL“. Tip Obnovené prehrávanie je dostupné pri použití režimu prehrávania v naprogramovanom poradí v rámci funkcie USB. Stlačte   po zastavení prehrávania v naprogramovanom poradí stlačením  . Prehrávanie v naprogramovanom poradí sa spustí od bodu, v ktorom bolo zastavené. Zobrazenie informácií o naprogramovaných skladbách/súboroch Po vytvorení vlastného programu môžete skontrolovať informácie o naprogramovaných skladbách/súboroch. Opakovane stláčajte DISPLAY  a zobrazenie sa bude meniť nasledovne: Celkový počet naprogramovaných krokov  Číslo poslednej naprogramovanej skladby/ naprogramovaného súboru a celkový čas prehrávania* 2 Postupujte nasledovne. Vykonajte toto 1 Opakovane stláčajte MODE  dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí „  1“. 2 Stlačením  alebo   zvoľte skladbu/súbor, ktoré chcete opakovať. Keď chcete určiť priečinok, ktorý obsahuje súbory MP3/WMA, najprv (Priečinok) + stlačením alebo   zvoľte priečinok a potom stlačením  alebo   zvoľte súbor. 3 Stlačením   spustite Opakované prehrávanie. 1 Opakovane stláčajte MODE  dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí „ “. 2 Stlačením   spustite Opakované prehrávanie. Zvolený priečinok 1 Opakovane stláčajte MODE  dovtedy, kým sa na disku so na displeji nezobrazia „ “ súbormi MP3/ (Priečinok) a „ “. WMA alebo v USB 2 Zvoľte priečinok zariadení (Priečinok) + stlačením alebo  . 3 Stlačením   spustite Opakované prehrávanie. Naprogramované 1 Naprogramujte skladby/ súbory (pozrite si časť skladby/súbory „Vytvorenie vlastného programu (Prehrávanie v naprogramovanom poradí)“). 2 Stláčajte MODE  dovtedy, kým sa na displeji nezobrazia „PGM“ a „ “. 3 Stlačením   spustite Opakované prehrávanie. Stlačením   zastavte prehrávanie a potom opakovane stláčajte MODE  dovtedy, kým „ “ (alebo „ 1“) nezmizne z displeja. * „--:--“ sa zobrazí pri diskoch so súbormi MP3/ WMA a USB zariadeniach. Zrušenie prehrávania v naprogramovanom poradí Stlačením   zastavte prehrávanie a potom opakovane stláčajte MODE  dovtedy, kým „PGM“ nezmizne z displeja. Vymazanie všetkých skladieb/súborov z aktuálneho programu Zastavte prehrávanie a potom stlačte  . Zobrazí sa „NO STEP“ a vy môžete vytvoriť nový program podľa postupu uvedeného v časti „Vytvorenie vlastného programu (Prehrávanie v naprogramovanom poradí)“. Zvukový prepojovací kábel (nie je súčasťou dodaného príslušenstva) Do komponentu (napr. prenosného digitálneho hudobného prehrávača) 1 Pripojte konektor AUDIO IN  k výstupnému konektoru prenosného digitálneho hudobného prehrávača alebo iného komponentu pomocou zvukového spojovacieho kábla (nie je súčasťou dodaného príslušenstva). 2 Zapnite pripojený komponent. 3 Stlačte AUDIO IN  a spustite prehrávanie zvuku na pripojenom komponente. Zvuk z pripojeného komponentu sa bude vysielať z reproduktorov. Ak chcete pripojiť toto zariadenie k TV prijímaču alebo kazetovému videorekordéru, použite predlžovací kábel (nie je súčasťou dodaného príslušenstva) so stereofónnym minikonektorom na jednom konci a dvomi konektormi RCA na druhom konci. Maximálny rozsah komunikácie Zariadenia s funkciou Bluetooth používajte v rámci 10 m (priama viditeľnosť) od tohto zariadenia. Maximálny dosah komunikácie sa môže skrátiť za nasledujúcich podmienok.  Medzi týmto zariadením a zariadením s funkciou Bluetooth sa nachádza prekážka, ako napríklad nejaká osoba, kovový predmet alebo stena.  Blízko tohto zariadenia sa používa zariadenie bezdrôtovej lokálnej siete LAN.  Blízko tohto zariadenia sa používa mikrovlnná rúra.  Blízko tohto zariadenia sa používa zariadenie, ktoré generuje elektromagnetické žiarenie.  Toto zariadenie je umiestnené na oceľovom regáli. Toto zariadenie Poznámky  Ak sa pripojenie vykoná k monofónnemu výstupnému konektoru digitálneho hudobného prehrávača, zvuk sa možno nebude reprodukovať prostredníctvom pravého reproduktora tohto zariadenia.  Ak sa pripojenie vykoná k výstupnému konektoru digitálneho hudobného prehrávača, môže sa vyskytnúť šum. Ak je zvuk skreslený, namiesto toho vykonajte pripojenie ku konektoru slúchadiel.  Ak sa pripojenie vykoná ku konektoru slúchadiel digitálneho hudobného prehrávača, zvýšte hlasitosť digitálneho hudobného prehrávača a potom nastavte hlasitosť tohto zariadenia. Oceľová skriňa Optimálna činnosť Obmedzená činnosť Rušenie od iných zariadení Keďže zariadenia s funkciou Bluetooth a bezdrôtová lokálna sieť LAN (IEEE802.11b/g/n) využívajú rovnakú frekvenciu, môže sa vyskytnúť mikrovlnné rušenie, ktoré povedie k zníženiu rýchlosti komunikácie, šumu alebo zrušeniu pripojenia, ak sa toto zariadenie používa blízko zariadenia bezdrôtovej lokálnej siete LAN. V takomto prípade vykonajte nasledovné.  Toto zariadenie používajte vo vzdialenosti minimálne 10 m od zariadenia bezdrôtovej lokálnej siete LAN.  Ak sa toto zariadenie používa v rámci 10 m od zariadenia bezdrôtovej lokálnej siete LAN, vypnite zariadenie bezdrôtovej lokálnej siete LAN.  Zariadenie Bluetooth používajte čo najbližšie pri tomto zariadení. Rušenie iných zariadení Mikrovlny vysielané zo zariadenia s funkciou Bluetooth môžu ovplyvňovať činnosť elektronických zdravotníckych zariadení. Vypnite toto zariadenie a ostatné zariadenia s funkciou Bluetooth na nasledujúcich miestach, keďže by to inak mohlo spôsobiť nehodu.  tam, kde je prítomný horľavý plyn, v nemocnici, vo vlaku, v lietadle alebo na čerpacej stanici  blízko automatických dverí alebo hlásiča požiaru Poznámky  Aby bolo možné používať funkciu Bluetooth, zariadenie s funkciou Bluetooth, ktoré sa má pripojiť, vyžaduje rovnaký profil ako má toto zariadenie. Vezmite tiež do úvahy, že aj keď existuje rovnaký profil, funkcie zariadení sa môžu meniť v závislosti od ich technických parametrov.  Kvôli vlastnostiam bezdrôtovej technológie Bluetooth sa zvuk prehrávaný prostredníctvom tohto zariadenia mierne oneskorí oproti zvuku prehrávanému v danom zariadení s funkciou Bluetooth počas počúvania hudby.  Toto zariadenie podporuje bezpečnostné prvky, ktoré vyhovujú štandardu Bluetooth na poskytovanie zabezpečeného pripojenia, keď sa používa bezdrôtová technológia Bluetooth, avšak v závislosti od daného nastavenia nemusí byť zabezpečenie dostatočné. Buďte opatrní pri komunikácii pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth.  Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za únik informácií počas komunikácie prostredníctvom Bluetooth.  Vyžaduje sa zariadenie vybavené funkciou Bluetooth, ktoré vyhovuje štandardu Bluetooth určenému spoločnosťou Bluetooth SIG, pričom sa musí overiť. Aj v prípade, že pripojené zariadenie vyhovuje vyššie uvedenému štandardu Bluetooth, niektoré zariadenia sa nemusia pripojiť alebo fungovať správne, a to v závislosti od vlastností alebo technických parametrov daného zariadenia.  Šum alebo preskakovanie zvuku sa môže vyskytnúť v závislosti od zariadenia s funkciou Bluetooth pripojeného k tomuto zariadeniu, prostredia komunikácie alebo používania. Poznámky týkajúce sa diskov  Pred prehrávaním vyčistite disk CD pomocou čistiacej handričky. Disky CD utierajte od stredu smerom von. Ak sa na disku nachádzajú škrabance, nečistota alebo otlačky prstov, môže sa vyskytnúť chyba sledovania zvukových stôp.  Nepoužívajte roztoky, ako sú benzín, rozpúšťadlo, bežne dostupné čistiace prostriedky ani antistatické spreje určené na vinylové LP platne.  Disky CD nevystavujte pôsobeniu priameho slnečného žiarenia ani zdrojom tepla, ako sú vetracie kanály s horúcim vzduchom, ani ich nenechávajte v aute zaparkovanom na priamom slnku, keďže vnútri auta môže dôjsť k značnému zvýšeniu teploty.  Na disky CD nelepte papiere ani štítky a dbajte na to, aby nedošlo k poškrabaniu povrchu diskov CD.  Po prehraní uložte disk CD do jeho obalu. Poznámka k duálnym diskom  Duálny disk je obojstranný disk, ktorý spája nahratý materiál typu DVD na jednej strane s digitálnym zvukovým materiálom na druhej strane. Avšak, keďže strana so zvukovým materiálom nezodpovedá štandardu pre kompaktné disky (CD), jeho prehrávanie na tomto výrobku nie je zaručené. Hudobné disky zakódované pomocou technológií na ochranu autorských práv  Tento výrobok je navrhnutý na prehrávanie diskov, ktoré vyhovujú štandardu diskov CD. Niektoré nahrávacie spoločnosti predávajú v ostatnom čase zvukové disky zakódované pomocou technológií na ochranu autorských práv. Medzi týmito diskami sa vyskytujú aj také, ktoré nevyhovujú štandardu diskov CD a nie je možné ich prehrať na tomto výrobku. Bezpečnosť  Keďže je laserový lúč používaný v časti s CD prehrávačom škodlivý pre oči, nepokúšajte sa rozoberať vonkajší kryt. Servis zariadenia smú vykonávať len kvalifikovaní pracovníci.  V prípade, že sa do tohto zariadenia dostane akýkoľvek pevný predmet alebo kvapalina, odpojte toto zariadenie od sieťovej napájacej zásuvky a pred ďalším používaním ho dajte skontrolovať kvalifikovaným pracovníkom.  Disky neštandardných tvarov (napr. srdce, štvorec, hviezda) sa nedajú prehrávať v tomto zariadení. Pri snahe o prehratie takýchto diskov môže dôjsť k poškodeniu zariadenia. Takéto disky nepoužívajte. Zdroje napájania  Pri používaní zariadenia so sieťovým napájaním použite dodaný sieťový napájací kábel; nepoužívajte žiadny iný kábel.  Odpojte toto zariadenie od sieťovej napájacej zásuvky, ak sa nebude dlhodobo používať.  Keď sa nepoužívajú batérie, vyberte ich, aby nedošlo k poškodeniu, ktoré by mohlo byť spôsobené únikom elektrolytu z batérií alebo koróziou. Umiestnenie  Nenechávajte toto zariadenie na mieste v blízkosti zdrojov tepla, na mieste vystavenom pôsobeniu priameho slnečného svetla, nadmernému množstvu prachu alebo mechanickým nárazom, alebo v aute vystavenom pôsobeniu priamych slnečných lúčov.  Neumiestňujte toto zariadenie na šikmý alebo nestabilný povrch.  Neumiestňujte nič do vzdialenosti 10 mm od zadnej časti skrinky zariadenia. Vetracie otvory nesmú byť zakryté, aby mohlo toto zariadenie správne fungovať a aby sa predĺžila životnosť jeho komponentov.  Keďže sa pre reproduktory používa silný magnet, nepribližujte sa s osobnými kreditnými kartami, ktoré využívajú magnetické kódovanie ani s hodinkami s pružinovým naťahovaním, aby nedošlo k možnému poškodeniu spôsobenému magnetom. Používanie  Ak sa zariadenie prinesie priamo z chladného do teplého prostredia, alebo sa umiestni do veľmi vlhkej miestnosti, môže dôjsť ku kondenzácii vlhkosti na šošovke vnútri časti s CD prehrávačom. Ak k tomu dôjde, zariadenie nebude fungovať správne. V takomto prípade vyberte disk CD a počkajte asi hodinu, kým sa vlhkosť neodparí. Manipulácia so zariadením  Nenechávajte priestor na vkladanie diskov CD otvorený, aby nedošlo k jeho znečisteniu prachom a malými úlomkami. Čistenie skrinky zariadenia  Vyčistite skrinku zariadenia, panel a ovládacie prvky pomocou mäkkej handričky mierne navlhčenej jemným roztokom čistiaceho prostriedku. Nepoužívajte žiadny druh brúsnej utierky, čistiaceho prášku ani riedidla, ako je alkohol či benzín. Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy ohľadom vášho zariadenia, obráťte sa na svojho najbližšieho predajcu výrobkov značky Sony. Nevysiela sa žiadny zvuk.  Uistite sa, že je sieťový napájací kábel bezpečne pripojený k sieťovej napájacej zásuvke. Napájanie sa nezapne počas činnosti s napájaním z batérií.  Uistite sa, že sú batérie vložené správne. Striedavo sa zobrazujú „LOW“ a „BATTERY“ a toto zariadenie sa automaticky vypne.  Vymeňte všetky batérie za nové. Toto zariadenie nečakane prejde do pohotovostného režimu.  Toto nie je porucha. Ak sa nevykoná žiadny úkon alebo sa na výstup neprivádza žiadny zvukový signál, po uplynutí približne 15 minút prejde toto zariadenie automaticky do pohotovostného režimu. Pozrite si časť „Používanie funkcie ovládania napájania“. Nevysiela sa žiadny zvuk.  Uistite sa, že je zvolená vhodná funkcia pre zdroj hudby alebo zvuku, ktorý chcete počúvať.  Keď počúvate zariadenie cez reproduktory, odpojte slúchadlá. Zvuk je zašumený.  Je možné, že v blízkosti tohto zariadenia niekto používa mobilný telefón alebo iné zariadenie vysielajúce rádiové vlny. Ak áno, oddiaľte toto zariadenie a zariadenie Bluetooth mimo takýchto zariadení. Zariadenia, ako sú napríklad mobilné telefóny, atď., môžu ovplyvňovať komunikáciu prostredníctvom Bluetooth. CD/MP3/WMA prehrávač CD prehrávač neprehráva, alebo sa zobrazuje hlásenie „NO DISC“ aj po vložení disku CD na miesto.  Disk CD umiestnite, prosím, so štítkom nahor.  Vyčistite disk CD.  Vyberte disk CD a nechajte priestor na vkladanie diskov CD otvorený približne na jednu hodinu, aby sa odparil kondenzát vlhkosti.  Disk CD-R/CD-RW je prázdny alebo nie je finalizovaný.  Na disku sa nenachádzajú žiadne súbory vo formáte MP3/WMA, ktoré by bolo možné prehrať.  Vyskytol sa problém s kvalitou CD-R/CD-RW, záznamovým zariadením alebo aplikačným softvérom.  Vymeňte všetky batérie za nové, ak sú vybité. Zvuk vypadáva.  Znížte úroveň hlasitosti.  Vyčistite disk CD, alebo ho vymeňte, ak je disk CD značne poškodený.  Zariadenie umiestnite na miesto, na ktorom nedochádza k vibráciám.  Vyčistite šošovku pomocou bežne dostupného ofukovacieho zariadenia.  Zvuk môže vypadávať, alebo sa môže ozývať hluk, keď sa používajú nekvalitné disky CD-R/ CD-RW, alebo sa vyskytuje problém so záznamovým zariadením či aplikačným softvérom. Spustenie prehrávania trvá dlhšie ako zvyčajne.  Spustenie nasledujúcich diskov trvá dlhší čas.  Disk so záznamom, ktorý má komplikovanú stromovú štruktúru.  Disk, ktorý obsahuje veľa priečinkov alebo súborov v inom formáte ako MP3/WMA. USB zariadenie USB zariadenie nefunguje správne.  Ak pripojíte nekompatibilné USB zariadenie, môžu sa vyskytnúť nasledujúce problémy.  Nedošlo k rozpoznaniu USB zariadenia.  Názov súboru alebo priečinka sa nezobrazuje na tomto zariadení.  Prehrávanie nie je možné.  Zvuk preskakuje.  Vyskytuje sa šum.  Výstup zvuku je skreslený. Zobrazuje sa hlásenie „OVER CURRENT“.  Zistila sa abnormálna úroveň elektrického prúdu z portu (USB) . Vypnite toto zariadenie a odpojte USB zariadenie od portu (USB) . Uistite sa, že na USB zariadení sa nevyskytuje žiadny problém. Ak zobrazenie tohto hlásenia pretrváva, kontaktujte svojho najbližšieho predajcu výrobkov značky Sony. Nevysiela sa žiadny zvuk.  Je možné, že je USB zariadenie pripojené nesprávne. Vypnite toto zariadenie a znova pripojte USB zariadenie. Potom zapnite toto zariadenie. DATA ERROR: Zvukový súbor je poškodený. ERASE ERROR: Vymazávanie zvukových súborov alebo priečinkov zlyhalo. FATAL ERROR: Počas zaznamenávania alebo vymazávania bolo odstránené USB zariadenie, pričom mohlo dôjsť k jeho poškodeniu. FULL: Pokúsili ste sa naprogramovať viac ako 25 skladieb alebo súborov (krokov). LOW BATTERY: Batérie sú takmer vybité. NO BT: Pripojenie prostredníctvom Bluetooth nie je zriadené. NO DEV: Nie je pripojené žiadne zariadenie USB, alebo pripojené zariadenie USB bolo odstránené. NO STEP: Všetky naprogramované skladby/ súbory sa vymazali. NO TRK: V USB zariadení sa nenachádzajú žiadne súbory MP3/WMA, ktoré by bolo možné prehrať. NOT IN USED: Pokúsili ste sa vykonať určitý úkon za podmienok, za ktorých je tento úkon zakázaný. NOT SET: V pamäti nie je uložená žiadna predvolená stanica. NOT SUPPORT: Pripojené USB zariadenie nie je podporované. PROTECT: Pripojené USB zariadenie je chránené proti zápisu. Odpojte USB zariadenie a potom zrušte ochranu proti zápisu, alebo použite iné USB zariadenie. PUSH STOP: Pokúsili ste sa vykonať určitý úkon, ktorý je počas prehrávania alebo pozastavenia prehrávania zakázaný. Stlačením   zastavte prehrávanie a potom znova skúste vykonať daný úkon. REC ERROR: Zaznamenávanie sa nespustilo, zastavilo sa uprostred, alebo sa inak nedalo vykonať. Zvuk preskakuje alebo je vzdialenosť komunikácie krátka.  Ak sa zariadenia, ktoré generujú elektromagnetické žiarenie, ako napríklad bezdrôtová lokálna sieť LAN, iné zariadenia s funkciou Bluetooth alebo mikrovlnná rúra, nachádzajú blízko tohto zariadenia, ak je to možné, posuňte ich mimo dosahu. Alebo dané zariadenie a toto zariadenie používajte mimo takýchto zdrojov.  Odstráňte akúkoľvek prekážku medzi týmto zariadením a daným zariadením, alebo premiestnite dané zariadenie a toto zariadenie mimo prekážky.  Umiestnite toto zariadenie a dané zariadenie čo najbližšie k sebe.  Zmeňte polohu tohto zariadenia.  Pokúste sa používať zariadenie alebo smartfón s funkciou Bluetooth v inej polohe.  Vypnite toto zariadenie a znova pripojte USB zariadenie. Potom znova zapnite toto zariadenie.  Samotné hudobné dáta obsahujú šum, alebo je zvuk skreslený. Šum sa mohol zaznamenať počas vytvárania zvukových súborov. Pokúste sa znova vytvoriť zvukové súbory a prehrajte ich prostredníctvom tohto zariadenia.  Konektor na USB zariadení alebo USB kábli sa zasúva obrátene. Vložte ho do portu (USB)  so správnou orientáciou. Dlhodobo sa zobrazuje hlásenie „READING“ alebo trvá dlho, kým sa spustí prehrávanie.  Proces načítavania môže trvať dlho v nasledujúcich prípadoch:  Na USB zariadení sa nachádza veľa priečinkov alebo súborov.  Štruktúra súborov je zložitá.  Pamäť je takmer plná.  Vnútorná pamäť je fragmentovaná. Aby ste sa vyhli vyššie uvedeným problémom, odporúčame vám dodržiavať nasledujúce pokyny:  Dbajte na to, aby bol celkový počet priečinkov v USB zariadení maximálne 100.  Dbajte na to, aby bol celkový počet súborov v priečinku maximálne 100.  Dáta uložené v USB zariadení môžu byť poškodené. Znova odošlite hudobné dáta do USB zariadenia.  Toto zariadenie dokáže zobraziť len čísla a písmená abecedy. Iné znaky sa nezobrazia správne. Zobrazuje sa „REC ERROR“.  Počas zaznamenávania sa vyskytla chyba. Vypnite toto zariadenie a odpojte USB zariadenie od tohto zariadenia. Potom skontrolujte nasledovné:  Skontrolujte zvyšnú veľkosť pamäte v USB zariadení. Ak nie je dostatok miesta na zaznamenávanie, vymažte akékoľvek nepotrebné súbory alebo priečinky.  Skontrolujte, či dáta, ktoré sa majú zaznamenať, nie sú poškodené.  Skontrolujte, či formát súboru, ktorý sa má zaznamenať, je kompatibilný s týmto zariadením. Ak sa toto hlásenie aj naďalej zobrazuje, kontaktujte svojho najbližšieho predajcu výrobkov značky Sony. Nedošlo k rozpoznaniu USB zariadenia.  Vypnite toto zariadenie a znova pripojte USB zariadenie a potom zapnite toto zariadenie.  USB zariadenie nefunguje správne. Podrobnosti o spôsobe riešenia tohto problému nájdete v návode na obsluhu daného USB zariadenia. Nespustí sa prehrávanie.  Vypnite toto zariadenie a znova pripojte USB zariadenie. Prehrávanie sa nespustí od prvej skladby.  Režim prehrávania nastavte na normálne prehrávanie. Nie je možné prehrať súbory vo formáte MP3/WMA.  Zvukové súbory môžu mať nevhodné prípony. Prípony súborov podporované týmto zariadením sú nasledovné:  MP3: prípona súboru „.mp3“  WMA: prípona súboru „.wma“  Je možné, že tieto zvukové súbory boli vytvorené vo formátoch iných, ako sú formáty MP3/WMA.  Pamäťové USB zariadenie používa iný systém súborov ako FAT16 alebo FAT32.*  Pamäťové USB zariadenie je segmentované. Prehrávať je možné len súbory vo formáte MP3/WMA v prvej sekcii.  Prehrávanie je možné maximálne do 8 úrovní adresárov.  Počet priečinkov v zariadení je väčší ako 255 (vrátane koreňového priečinka „ROOT“).  Počet súborov v zariadení je väčší ako 5 000.  Počet súborov v priečinku je väčší ako 999.  Súbory sú zašifrované alebo chránené heslom. * Toto zariadenie podporuje FAT16 a FAT32, ale niektoré pamäťové USB médiá nemusia podporovať oba systémy súborov. Podrobnosti si vyhľadajte v návode na obsluhu daného pamäťového USB zariadenia alebo kontaktujte výrobcu. Bezdrôtové pripájanie je neúspešné.  Zariadenie Bluetooth premiestnite bližšie k tomuto zariadeniu.  Vymažte názov modelu tohto zariadenia zo zariadenia Bluetooth a znovu vykonajte bezdrôtové pripojenie (pozrite si časť „Zriadenie bezdrôtového pripojenia so zariadeniami s funkciou Bluetooth“).  Skontrolujte, či je zariadenie Bluetooth kompatibilné s týmto zariadením. Najnovšie informácie o kompatibilných zariadeniach Bluetooth nájdete uvedené na príslušnej webovej stránke. Daná adresa webovej stránky je uvedená pod „Kompatibilné zariadenia Bluetooth“. Bezdrôtové pripájanie pomocou funkcie NFC je neúspešné.  Skúste vykonať bezdrôtové pripojenie manuálne (pozrite si časť „Zriadenie bezdrôtového pripojenia so zariadeniami s funkciou Bluetooth“). Niektoré smartfóny kompatibilné s funkciou NFC sa nemusia dať bezdrôtovo pripojiť pomocou funkcie NFC tohto zariadenia, a to v závislosti od funkcií alebo technických parametrov daného zariadenia.  Znova spustite aplikáciu „Jednoduché pripojenie NFC“ a pomaly pohybujte smartfónom nad značkou N .  Skontrolujte, či daný smartfón spĺňa požiadavky na kompatibilitu (pozrite si časť „Kompatibilné smartfóny“). Rádio Zvuk je slabý alebo je nedostatočný príjem.  Vymeňte všetky batérie za nové.  Posuňte toto zariadenie mimo dosahu TV prijímačov.  Pri príjme v pásme FM vysuňte anténu na celú dĺžku a zmeňte jej orientáciu tak, aby bol príjem v pásme FM čo najlepší. Pri príjme v pásme AM zmeňte orientáciu samotného tohto zariadenia tak, aby sa dosiahol čo najlepší príjem.  Ak sa nachádzate v budove, počúvajte blízko okna.  Ak sa mobilný telefón nachádza blízko tohto zariadenia, zo zariadenia sa môže ozývať intenzívny hluk. Udržiavajte telefón mimo dosahu tohto zariadenia.  Ak počúvate program v pásme FM blízko TV prijímača s izbovou anténou, premiestnite toto zariadenie mimo TV prijímača. Vyskytuje sa šum, preskakovanie alebo skreslený zvuk. USB zariadenie sa nedá pripojiť k portu (USB) .  V závislosti od daného zariadenia, ktoré sa má pripojiť, sa môže vyžadovať istý čas na spustenie komunikácie.  Znova vykonajte bezdrôtové pripojenie (pozrite si časť „Zriadenie bezdrôtového pripojenia so zariadeniami s funkciou Bluetooth“).  Skontrolujte, či je zariadenie Bluetooth kompatibilné s týmto zariadením. Najnovšie informácie o kompatibilných zariadeniach Bluetooth nájdete uvedené na príslušnej webovej stránke. Daná adresa webovej stránky je uvedená pod „Kompatibilné zariadenia Bluetooth“. Obraz TV prijímača je nestabilný. Chybné zobrazenie Hlásenia  Uistite sa, že toto zariadenie nie je príliš ďaleko od zariadenia (alebo smartfónu) s funkciou Bluetooth, alebo že toto zariadenie nie je rušené bezdrôtovou lokálnou sieťou LAN, iným 2,4 GHz bezdrôtovým zariadením alebo mikrovlnnou rúrou.  Skontrolujte, či sa pripojenie zariadenia Bluetooth (alebo smartfónu) k tomuto zariadeniu prostredníctvom Bluetooth uskutočnilo správne.  Znova vykonajte bezdrôtové pripojenie (pozrite si časť „Zriadenie bezdrôtového pripojenia so zariadeniami s funkciou Bluetooth“).  Nepribližujte sa ku kovovým predmetom ani povrchom.  Uistite sa, že je funkcia Bluetooth v zariadení Bluetooth (alebo smartfóne) aktivovaná. Nedá sa zriadiť pripojenie.  Do konektora AUDIO IN Profil je štandardizácia tejto funkcie pre špecifikáciu každého zariadenia s funkciou Bluetooth. Toto zariadenie podporuje nasledujúce verzie a profily Bluetooth: Komunikačný systém: Špecifikácia Bluetooth verzie 3.0 Kompatibilné profily Bluetooth:  A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Vysielanie alebo prijímanie zvukového obsahu vysokej kvality.  AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile): Ovládanie A/V zariadení; pozastavenie, zastavenie alebo spustenie prehrávania, atď.  Disky CD-R/CD-RW iné ako tie, ktoré obsahujú záznam vo formáte audio CD alebo formátoch vyhovujúcich ISO 9660 Úroveň 1/Úroveň 2 alebo Joliet  Disky CD-R/CD-RW s nedostatočnou kvalitou záznamu, poškrabané alebo znečistené disky CD-R/CD-RW alebo disky CD-R/CD-RW so záznamom uskutočneným pomocou nekompatibilného záznamového zariadenia  Nefinalizované alebo nesprávne finalizované disky CD-R/CD-RW Keď je pripojený sieťový napájací kábel, napájanie sa nezapne.  Zariadenie je možné nastaviť na opakované prehrávanie alebo prehrávanie skladieb či súborov v náhodnom poradí počas zastavenia prehrávania disku/USB zariadenia. Z voliteľného komponentu, ako je prenosný digitálny hudobný prehrávač, môžete získať zvuk prostredníctvom reproduktorov tohto zariadenia. Pred vykonávaním akéhokoľvek zapojenia nezabudnite vypnúť napájanie jednotlivých komponentov. Podrobnosti nájdete v návode na obsluhu pripájaného komponentu. Bezdrôtová technológia Bluetooth je bezdrôtová technológia s krátkym dosahom, ktorá umožňuje bezdrôtový prenos dát medzi digitálnymi zariadeniami, ako sú napríklad počítač a digitálny fotoaparát. Bezdrôtová technológia Bluetooth pracuje v rámci dosahu približne 10 m. Pripojenie dvoch zariadení podľa potreby je bežné, ale niektoré zariadenia je možné pripojiť súčasne k viacerým zariadeniam. Na pripojenie nie je potrebný kábel ani zariadenia nemusia byť otočené čelom k sebe, ako v prípade infračervenej technológie. Napríklad, takéto zariadenie môžete používať v taške alebo vo vrecku. Štandard Bluetooth je medzinárodný štandard podporovaný tisíckami spoločností po celom svete, pričom ho po celom svete využívajú rôzne spoločnosti. Disky, ktoré toto zariadenie NEDOKÁŽE prehrať Zariadenie Bluetooth  Stlačením ENTER  sa vrátite do normálneho zobrazenia. Čo je bezdrôtová technológia Bluetooth? je skratka pre Compact Disc Digital Audio. Je to záznamový štandard používaný pre zvukové disky CD. *2 Finalizácia je proces potrebný na to, aby bolo možné prehrávať disky CD-R/CD-RW prostredníctvom bežných prehrávačov diskov, pričom finalizáciu je možné aktivovať alebo deaktivovať ako voliteľné nastavenie počas vytvárania disku pomocou väčšiny záznamových softvérov. Všeobecné údaje  Pripojenie voliteľných komponentov Zobrazenie na displeji sa bude meniť nasledovne: Číslo predvoľby*  Frekvencia Zrušenie opakovaného prehrávania http://support.sony-europe.com/ Pre zákazníkov v Latinskej Amerike: 4 Stlačte ENTER . Všetky skladby/ súbory Požiadavky na kompatibilitu zariadení sú nasledovné. Pred použitím nejakého zariadenia s týmto zariadením skontrolujte, či spĺňa dané požiadavky.  Zariadenia musia vyhovovať štandardu Bluetooth verzie 3.0.  Zariadenia musia podporovať A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) a AVRCP (Audio/ Video Remote Control Profile).  Schopnosť NFC (vyžaduje sa len pri použití funkcie bezdrôtového pripojenia NFC tohto zariadenia). http://www.sony-asia.com/support Keď chcete určiť priečinok, ktorý obsahuje súbory MP3/WMA, najprv stlačením (Priečinok) + alebo   zvoľte priečinok a potom stlačením  alebo   zvoľte súbor. Opakovane stláčajte DISPLAY  počas počúvania rádia. Ak chcete zopakovať prehrávanie Jedna skladba/ jeden súbor Kompatibilné zariadenia Bluetooth http://esupport.sony.com/LA Kontrola informácií rádia  Prehrávanie zvoleného priečinka (  Činnosť nie je vždy zaručená, a to aj napriek tomu, že dané USB zariadenia spĺňajú požiadavky na kompatibilitu.  Po pripojení USB zariadenia toto zariadenie načíta všetky súbory uložené v danom zariadení. Ak sa v danom zariadení nachádza veľa priečinkov alebo súborov, tomuto zariadeniu môže trvať dlhší čas, kým dokončí ich načítavanie.  USB zariadenie nepripájajte k tomuto zariadeniu prostredníctvom USB rozbočovača.  Pri niektorých pripojených USB zariadeniach môže dôjsť k oneskoreniu vykonania úkonu týmto zariadením po jeho zadaní.  Toto zariadenie nemusí podporovať všetky funkcie dostupné na pripojenom USB zariadení.  Poradie prehrávania v tomto zariadení sa môže líšiť od poradia prehrávania v pripojenom USB zariadení.  Toto zariadenie sa nedá použiť na nabíjanie USB zariadení. 1 Opakovaným stláčaním RADIO FM/AM skladbu/súbor.  Opakované prehrávanie jednej skladby ( Poznámky týkajúce sa USB zariadenia Najnovšie informácie o kompatibilných zariadeniach s funkciou Bluetooth, vrátane smartfónov kompatibilných s funkciou NFC, nájdete na nižšie uvedenej webovej stránke. 3 Stlačením  alebo   zvoľte  6 Stlačte ENTER . Počúvanie predvolených rozhlasových staníc  zvoľte pásmo. Stlačte DISPLAY  počas pripájania zariadenia s funkciou Bluetooth. Zobrazí sa názov pamäte. Príslušný názov sa zobrazí rôznym spôsobom, a to v závislosti od technických parametrov USB zariadenia. Ak je možné zvoliť len jednu pamäť, prejdite na krok 6. *1 CD-DA Technické údaje Ak problém pretrváva aj po vyskúšaní navrhovaných riešení, odpojte sieťový napájací kábel alebo vyberte všetky batérie. Keď zhasnú všetky indikátory na displeji, znova pripojte sieťový napájací kábel, alebo znovu vložte batérie. Ak problém aj naďalej pretrváva, obráťte sa na svojho najbližšieho predajcu výrobkov značky Sony. Časť s CD prehrávačom Systém Systém digitálneho zvukového signálu kompaktných diskov Vlastnosti laserovej diódy Vyžarovanie: nepretržité Výkon lasera: menej ako 44,6 μW (Hodnota výkonu sa meria vo vzdialenosti približne 200 mm od povrchu šošovky na bloku optickej prenosky s otvorom 7 mm.) Počet kanálov 2 Frekvenčná odozva 20 Hz  20 000 Hz +1/–2 dB Pomalé a rýchle kolísanie výšky tónu Pod merateľným limitom Bluetooth Systém komunikácie Špecifikácia Bluetooth verzie 3.0 Výstup Špecifikácia napájania triedy 2 Bluetooth Maximálny rozsah komunikácie Spojenie pri priamej viditeľnosti približne 10 m*1 Frekvenčné pásmo 2,4 GHz pásmo (2,4000 GHz  2,4835 GHz) Spôsob modulácie FHSS Podporované profily Bluetooth*2 A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP*3 (Audio/Video Remote Control Profile) Podporovaný kodek*4 SBC (Subband Codec) *1 Skutočný rozsah sa bude meniť v závislosti od faktorov, ako sú prekážky medzi zariadeniami, magnetické polia okolo mikrovlnnej rúry, statická elektrina, citlivosť príjmu, technické parametre antény, operačný systém, aplikačný softvér, atď. *2 Profily štandardu Bluetooth poskytujú špecifikácie pre komunikáciu medzi zariadeniami prostredníctvom funkcie Bluetooth. *3 Niektoré úkony nemusia byť dostupné, a to v závislosti od daného zariadenia. *4 Kodek: Kompresia zvukového signálu a konverzný formát Rádio Frekvenčný rozsah Modely určené pre Európu, Taiwan a Spojené arabské emiráty FM: 87,5 MHz  108 MHz (50 kHz krok) AM: 531 kHz  1 602 kHz (9 kHz krok) Modely určené pre Uruguaj, Paraguaj, Peru, Čile a Bolíviu FM: 87,5 MHz  108 MHz (100 kHz krok) 87,5 MHz  108 MHz (50 kHz krok) AM: 530 kHz  1 610 kHz (10 kHz krok) 531 kHz  1 602 kHz (9 kHz krok) Modely určené pre Latinskú Ameriku okrem modelov pre Uruguaj, Paraguaj, Peru, Čile, Bolíviu a Brazíliu FM: 87,5 MHz  108 MHz (100 kHz krok) AM: 530 kHz  1 710 kHz (10 kHz krok) Ostatné modely FM: 87,5 MHz  108 MHz (50 kHz krok) 87,5 MHz  108 MHz (100 kHz krok) AM: 531 kHz  1 602 kHz (9 kHz krok) 530 kHz  1 610 kHz (10 kHz krok) Stredná frekvencia FM: 128 kHz AM: 45 kHz Antény FM: Teleskopická anténa AM: Zabudovaná feritová tyčová anténa Vstup AUDIO IN Stereofónny minikonektor Port (USB) Typ A, maximálny prúd 500 mA, kompatibilný s USB 2.0 Full Speed  Môžete usporiadať poradie prehrávania maximálne 25 skladieb/súborov na disku/v USB zariadení. 2 Stlačte DISPLAY , pokiaľ je USB 4 Stlačte ENTER . 5 Opakovaným stláčaním  alebo   zvoľte číslo pamäte. kým sa na displeji nezobrazí „SHUF“.  Meno umelca ( )*1 . Ak sa stanica nedá predvoliť automaticky 1 Opakovaným stláčaním RADIO FM/AM 2 Opakovane stláčajte MODE  dovtedy, (USB) dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí „SELECT?“. Stanicu so slabým signálom je potrebné predvoliť manuálne. Zobrazenie na displeji sa bude meniť nasledovne: 1 Pripojte USB zariadenie k portu 2 Stlačením USB  zapnite funkciu USB. 3 Stláčajte USB-MEMORY SELECT  Toto zariadenie je možné nastaviť tak, aby prehrávalo skladby CD-DA na zvukovom disku CD alebo súbory MP3/WMA na disku CD-R/CD-RW alebo v USB zariadení v náhodnom poradí. Kontrola informácií o súbore vo formáte MP3/WMA Ak má USB zariadenie viac ako jednu pamäť (napríklad, vnútornú pamäť a pamäťovú kartu), môžete zvoliť, ktorá pamäť sa má používať a potom spustiť prehrávanie alebo zaznamenávanie. Nezabudnite zvoliť pamäť ešte pred spustením prehrávania alebo zaznamenávania, keďže počas činnosti sa už pamäť nebude dať zvoliť.  Prehrávanie skladieb/súborov v náhodnom poradí (Prehrávanie v pomiešanom poradí) Voľba pamäte v danom zariadení na prehrávanie alebo zaznamenávanie  Zvukový disk CD (skladby vo formáte CD-DA*1)  Disk CD-R/CD-RW, ktorý obsahuje súbory vo formáte MP3/WMA a je správne finalizovaný*2. Riešenie problémov Výstup  (slúchadlá) stereofónny minikonektor Pre slúchadlá s impedanciou 16   32  Podporované zvukové formáty Podporované prenosové rýchlosti MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 kb/s  320 kb/s, premenlivá prenosová rýchlosť VBR WMA: 48 kb/s  192 kb/s, premenlivá prenosová rýchlosť VBR Vzorkovacie frekvencie MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz WMA: 32/44,1/48 kHz Všeobecné údaje Reproduktor Plný rozsah, 8 cm priemer, 3,2 , kužeľovitý typ (2) Výstupný výkon 2,3 W + 2,3 W (pri 3,2 , 10% harmonické skreslenie) Požiadavky na napájanie Modely určené pre Európu, Uruguaj, Paraguaj, Peru, Čile a Bolíviu 230 V striedavého prúdu, 50 Hz (sieťové napájanie) 9 V jednosmerného prúdu (6 batérií R14 (veľkosti C)) Model určený pre Brazíliu 120 V  127 V striedavého prúdu/220 V  230 V striedavého prúdu, 50/60 Hz, nastaviteľné pomocou voliča napätia (sieťové napájanie) 9 V jednosmerného prúdu (6 batérií R14 (veľkosti C)) Modely určené pre Latinskú Ameriku okrem modelov pre Uruguaj, Paraguaj, Peru, Čile, Bolíviu a Brazíliu 120 V striedavého prúdu, 60 Hz (sieťové napájanie) 9 V jednosmerného prúdu (6 batérií R14 (veľkosti C)) Model určený pre Spojené arabské emiráty 240 V striedavého prúdu, 50 Hz (sieťové napájanie) 9 V jednosmerného prúdu (6 batérií R14 (veľkosti C)) Model určený pre Taiwan 120 V striedavého prúdu, 60 Hz (sieťové napájanie) 9 V jednosmerného prúdu (6 batérií R14 (veľkosti C)) Ostatné modely 220 V  240 V striedavého prúdu, 50 Hz (sieťové napájanie) 9 V jednosmerného prúdu (6 batérií R14 (veľkosti C)) Spotreba energie 16 W striedavého prúdu Spotreba energie (v pohotovostnom režime) Menej ako 0,9 W striedavého prúdu Spotreba energie (v pohotovostnom režime Bluetooth) Menej ako 1,8 W striedavého prúdu Výdrž batérií*1, *2 Prehrávanie diskov CD Približne 7,5 hodiny Prehrávanie USB zariadenia Približne 7 hodín (pri 100 mA záťaži) Približne 3,5 hodiny (pri 500 mA záťaži) Príjem v pásme FM Približne 19 hodín Bluetooth Približne 10 hodín *1 Merané podľa štandardov Sony. Skutočná výdrž batérií sa môže meniť v závislosti od stavu alebo prevádzkových podmienok tohto zariadenia. *2 Pri použití alkalických batérií značky Sony Rozmery Približne 380 mm × 158 mm × 235 mm (š/v/h) (vrátane vyčnievajúcich častí) Hmotnosť Približne 3,3 kg (vrátane batérií) Dodané príslušenstvo Sieťový napájací kábel (1) Ochranná fólia (1) Konštrukčné riešenie a technické parametre podliehajú zmenám bez upozornenia.